షాబాన్ నెలలో ఉపవాసపు ప్రాముఖ్యత


ఇస్లామీయ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఎనిమిదవనెల షాబాన్. ఈ నెలలో ప్రవక్త మహానీయ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంఅధికంగా నఫిల్ ఉపవాసాలుండేవారు
 

విషయసూచిక

 

నిమిదవనెల షాబాన్

ఇస్లామీయ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఎనిమిదవనెల షాబాన్. ఈ నెలలో ప్రవక్త మహానీయ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంఅధికంగా నఫిల్ ఉపవాసాలుండేవారు.


నఫిల్ ఉపవాసాల  మాసం

సహీ బుఖారీ 1969లోఉంది: హజ్రత్ ఆయిషా రజియల్లాహు అన్హా ఇలా తెలిపారుః  ప్రవక్తసల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం రమజాన్ తప్ప మరే మాసమంతా ఉపవాసం ఉన్నది చూడలేదు.మరియు షాబాన్ కంటే ఎక్కువ (ఇతర మాసాల్లో నఫిల్) ఉపవాసాలున్నది చూడలేదు.

 

గౌరవనీయ నాలుగు మాసాల్లో ఒకటి

ఈ మాసములో ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివసల్లం ఎందుకు అధికంగా ఉపవాసాలుండేవారో ఉసామా బిన్ జైద్ రజియల్లాహు అన్హుస్వయంగా ప్రవక్త గారినే అడిగారు, అందుకు ప్రవక్త ఇలా సమాధానమిచ్చారుః  ఈ మాసం, ప్రజలు ఒక మాసము గురించి నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు అది రజబ్ మరియు రమజానుమాసాల మధ్యలో ఉంది.

 

(మానవుల) కర్మలు పైకి లేపబడే  మాసం

ఈ మాసంలోనేసర్వలోకాల ప్రభువు వైపునకు (మానవుల) కర్మలు లేపబడతాయి, మరియు నేను ఉపవాసస్థితిలో ఉండగా నా కర్మలు లేపబడాలన్నది నా కోరిక.

(ముస్నద్ అహ్మద్ 36/85, సహీ తర్గీబ్ 1022. దీని సనద్ హసన్ అని షేఖ్ అల్బానీ రహిమహుల్లాహ్ తెలిపారు).

 

ఆధారాలు

http://teluguislam.net/(ఇంగ్లీష్)
http://telugudailyhadith.wordpress.com/
(ఇంగ్లీష్)
 

1229 Views
మమ్మల్ని సరిచేయండి లేదా మిమ్మల్ని సరిచేసుకోండి
.
వ్యాఖ్యలు
పేజీ యొక్క టాప్