ముహర్రం చేయవలసినవి – చేయకూడనివి


ముహర్రం మాసం – మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ప్రియ సహచరులు

ముహర్రం మాసంలో అతిశయిల్లిగా వినవస్తున్న మరో అంశం ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం  ప్రియ సహచరులలో కొందరి గురించి మనవాళ్ళు శోభించని రీతిలో మాట్లాడటం, విపరీత వ్యాఖ్యలు చేయటం. నిజానికి ప్రవక్త ప్రియ సహచరుల(రజి)ను విమర్శించటం, దూషించటం అధర్మం. తన సహచరులను దూషిoచరాదని ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం స్వయంగా తాకీదు చేశారు. ఆయన  సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఇలా అన్నారు:

 

“నా సహచరులను దూషిoచకండి. నా ప్రాణం ఎవరి అధీనంలో ఉందో ఆ శక్తి స్వరూపుని సాక్షిగా చెబుతున్నా! మీలోని ఎవరైనా ఉహద్ పర్వతానికి సమానంగా బంగారం ఖర్చు పెట్టినా వీళ్ళు ఖర్చుపెట్టిన ఒక ‘ముద’కు గనీ, ముద్ లోని సగభాగానికి గానీ సమానం కాజాలదు.” (బుఖారీ, ముస్లిం)

 

ఇమాం తహావీ రహమహుల్లాహ్ గారు ప్రవక్త  సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ప్రియ సహచరుల గురించి ‘అహలె సున్నత్ వల్ జమాఅత్’ అభిమతాన్ని వివరిస్తూ ఇలా అన్నారు: “మేము ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం సహాబీలను అభిమానిస్తాము. వారిలో ఏ ఒక్కరి పట్ల కూడా ప్రేమలో అతిశయిల్లటం గానీ,ఏ ఒక్కరినీ దిగజార్చేలా మాట్లాడటంగానీ చేయము. సహాబీలను ద్వేషించే ప్రతి ఒక్కరినీ మేము ద్వేషిస్తాము. సహాబా గురించి ఉత్తమ రీతిలో ప్రస్తావించేవారిని మేము కూడా ఉత్తమ రీతిలో గుర్తు చేసుకుంటాము. వారిని అభిమానించటం ధర్మానికి, విశ్వాసానికి, ఉపకారానికి ప్రతీక. వారిని ద్వేషించటం అవిశ్వాసానికి, కాపట్యానికి, దురహంకారానికి నిదర్శనం.” (షరహుల్ అఖీద – అత్తహావీయ)

 

విషయసూచిక

 

ఆషూరా ఉపవాసం

ముహర్రం నెలలో వీలైనంత ఎక్కువగా పుణ్యకార్యాలు చేయాలి. నఫిల్ ఉపవాసాలుండాలి. ఎందుకంటే మహనీయ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఇలా ఉద్బోధించారు: “రమజాన్ తరువాత అన్నిటికన్నా శ్రేష్ఠమైన ఉపవాసాలు ముహర్రం ఉపవాసాలు. ఇది అల్లాహ్ మాసం. ఇక ఫర్జ్ (విధిగా చేయవలసిన) నమాజుల తరువాత అన్నిటికన్నా శ్రేష్ఠతరమైన నమాజు రాత్రి నమాజు.” (ముస్లిం)

 

ముఖ్యంగా ముహర్రం 10వ తేదీ నాడు ఉపవాసం తప్పకుండా పాటించాలి. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం మక్కాలో ఉన్నన్నాళ్ళు ముహర్రం లోని పద వ తేదీన ఉపవాసం పాటించేవారు. ఆయన సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం మదీనాకు హిజ్రత్ చేసిన మీదట కూడా ఈ ఉపవాసం పాటించారు. తన ప్రియ సహచరులకు కూడా ఈ మేరకు అజ్ఞాపించారు. ఆ తర్వాత రమజాన్ నెల ఉపవాసాలు విధిగా నిర్ధారించబడ్డాయి. అప్పుడు ‘ఇక మీదట కోరుకున్నవాడు ఈ (నఫిల్) ఉపవాసం ఉండవచ్చు. కోరుకున్నవారు మానుకోవచ్చు’ అన్నారు.

 

ఆషూరా ఉపవాసానికి సంబంధించి హదీసులు

హజ్రత్ ఇబ్న్ అబ్బాస్ రజిఅల్లాహుఅన్హు కథనం : “దైవప్రవక్త  సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఒక దినానికి – మరో దినoపై ప్రాధాన్యతను కల్పిస్తూ ఉపవాసం ఉండగా నేను ఎన్నడూ చూడలేదు. అయితే ఆషూరా దినానికి, రమజాన్ మాసానికి మాత్రమే అలాంటి ప్రాధాన్యతను కల్పించేవారు.” (బుఖారీ, ముస్లిం)

 

హజ్రత్ ఆయిషా రజిఅల్లాహు అన్హా కథనం : “అజ్ఞాన కాలంలో ఖురైషులు ఆషూరా ఉపవాసం ఉండేవారు. దైవప్రవక్త  సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం కూడా ఆనాడు ఉపవాసం పాటించేవారు.ఆఖరికి మదీనాకు ప్రస్థానం చేసిన మీదట కూడా ఆయన సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఆషూరా దినపు ఉపవాసం ఉండటమేగాక, తన సహచరులను కూడా పాటించమని ఆదేశించారు. ఆ తర్వాత రమజాన్ నెల ఉపవాసాలు విధి (ఫర్జ్)గా ప్రకటించబడిన మీదట ఆయన సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం వెసులుబాటును ప్రకటిస్తూ ఇలా అన్నారు: “మీలో ఇకనుండి కోరుకున్నవారు ఈ (ఆషూరా) ఉపవాసం ఉండవచ్చు. కోరుకున్నవారు వదలుకోవచ్చు.” (బుఖారీ, ముస్లిం)

 

ఆషూరా ఉపవాస మహత్యం

హజ్రత్ అబూ ఖతాదా రజిఅల్లాహు అన్హు కథనం : ఆషూరా ప్రాముఖ్యం గురించి దైవప్రవక్త  సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ను ప్రశ్నించగా “ఇది గతించిన ఒక సంవత్సర కాలపు పాపాలను హరిస్తుంది” అని సమాధానమిచ్చారు. (ముస్లిం)

 

ఈ హదీసు దృష్ట్యా ముస్లిం లైన మనం ఆషూరా దినాన శాయశక్తులా ఉపవాసం ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి. ఒక ఏడాది కాలపు పాపాలను రూపుమాపే మహదావకాశం లభించినప్పుడు దాన్ని వృధా చేసుకోకూడదు. కాని అత్యంత శోచనీయమైన విషయమేమిటంటే నేడు మన జీవన ప్రమాణాలు మారిపోయాయి. ఈ దినాన్ని పురస్కరించుకొని మనవాళ్ళు కొత్త పుంతలు తొక్కి సున్నతుల స్థానంలో బిద్అత్ లను ఆవిష్కరిస్తున్నారు. బిద్అత్ లనే సున్నతులుగా భ్రమ చెందుతున్నారు. ఆ రోజున ఉపవాసం పాటించి పాపాల మన్నింపు చేయించుకోవాల్సింది పోయి రుచికరమైన భోజనాలు అరగించేందుకు ప్రత్యేకించుకుంటున్నారు. పరమాన్నాలు, పానకాలు సిద్ధం చేసి దారిన పోయే వారందరికీ పంచిపెడుతున్నారు. ఇది దైవప్రవక్త  సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం వారి సంప్రదాయం పట్ల పరిహాసం కాదా!? ప్రవక్త  సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ముద్దుల మనవడు అమరగతి పొందిన దినాన సంతాపం పాటించే తీరు ఇదేనా? ఇది ఏమి చోద్యము బాబోయ్!

 

ఆషూరా ఉపవాసంలో యూదుల పద్ధతికి భిన్నంగా ...

ఏదేని విషయంలో అల్లాహ్ తరఫున స్పష్టంగా సంకేతం రానంత వరకూ సాధారణంగా దైవప్రవక్త  సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం గ్రంథప్రజల విధానానికి భిన్నంగా వ్యవహరించేవారు కాదు. ముహర్రం 10వ తేదీన యూదులు, క్రైస్తవులు భక్తీ శ్రద్ధలతో ఉపవాసం ఉంటారని తెలిసినపుడు దైవప్రవక్త  సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఈ ఉపవాస విషయంలో వైవిధ్యానికి సంకల్పించుకున్నారు. దైవప్రవక్త  సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఇలా అన్నారు: “వచ్చే ఏడాది దైవ చిత్తమైతే మేము ముహర్రం 9వ తేదీన కూడా ఉపవాసం పాటిస్తాము.” “కాని వచ్చే ఏడాది రాక ముందే  దైవప్రవక్త  సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం పరమపదించారు” అని హజ్రత్ ఇబ్న్ అబ్బాస్ రజిఅల్లాహు అన్హు తెలిపారు (ముస్లిం). ఈ హదీసు కారణంగా కొంత మంది ఇస్లామీయ విద్వాంసులు ఇలా అభిప్రాయపడ్డారు:  ఏ కారణంగానైనా ముహర్రం 9వ తేదీన ఉపవాసం ఉండలేక పోయినవారు ఆషూరా ఉపవాసంతో పాటు ముహర్రం 11వ తేదీ ఉపవాసం పాటిస్తే యూదుల, క్రైస్తవుల విధానానికి భిన్నంగా వ్యవహరించినట్లు అవుతుంది.

 

ఇబ్న్ ఖయ్యిం రహమహుల్లాహ్  మరియు ఇబ్న్ హజర్  రహమహుల్లాహ్ ఈ విషయంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు అమోఘం. వారు ఇలా అన్నారు: “ఆషూరా ఉపవాసం విషయంలో మూడు అంతస్తులున్నాయి. అన్నింటికన్నా ఆత్మ స్థాయి కేవలం 10వ తేదీన ఉపవాసం ఉండటం. దానికన్నా ఉన్నత స్థాయి 9వా తేదీన కూడా ఉపవాసం ఉండటం. అత్యున్నత స్థాయి ఏదంటే ముహర్రం 9,10,11 తేదీలలో (మొత్తం మూడు రోజులు) ఉపవాసాలు ఉండటం. ఎందుకంటే ఈ మాసంలో ఎన్ని ఎక్కువ ఉపవాసాలుంటే అంతే ఎక్కువ పుణ్యఫలం ప్రాప్తిస్తుంది.” (జాదుల్ మఆద్, ఫత్హుల్ బారీ)  

 

ఆధారాలు

www.islamhouse.com

 

 

939 Views
మమ్మల్ని సరిచేయండి లేదా మిమ్మల్ని సరిచేసుకోండి
.
వ్యాఖ్యలు
పేజీ యొక్క టాప్