ముజ్దలిఫా - MUZDALIFAH


ముజ్దలిఫా ఓ బహిరంగ ప్రదేశం, లోయ. ఇది సౌదీ అరబియలోని మినా మరియు అరఫా మధ్యలో ఉంది. ఇక్కడ హాజీలు హజ్ సమయంలో రాత్రి గడుపుతారు. మినాలోని స్థూపాలపై (షైతాన్ ను సూచించే) విసిరే రాళ్ళను ప్రజలు ఇక్కడే సేకరిస్తారు.

 

9వ జిల్ హజ్జా నాడు హాజీలు సూర్యాస్తమయం తరువాత మఘ్రిబ్ నమాజు చదవకుండా, శాంతితో హుందాగా తల్బియా చదువుతూ ముజ్దలిఫాకు బయలుదేరుతారు. (సహీహ్ ముస్లిం). ముజ్దలిఫా చేరాక మఘ్రిబ్ మరియు ఇషా నమాజులు ఒక అజాన్, రెండు ఇఖామత్ లతో కలిపి చదువుతారు. మఘ్రిబ్ మూడు రకాతులు మరియు ఇషా రెండు రకాతులు చదువుతారు. ఆ రాత్రి ముజ్దలిఫా లో నిద్రపోతారు. 10వ జిల్ హజ్జా నాడు అక్కడే ఫజర్ నమాజ్ మొదటి సమయంలో (తొందరగా) చేస్తారు. [1]

 

 

విషయసూచిక

 

ముజ్దలిఫా వెళ్ళడం

సూర్యుడు అస్తమించగానే హాజీలు ముజ్దలిఫాకు వెళ్ళాలి. అక్కడ చేరాక మఘ్రిబ్ మరియు ఇషా నమాజులు ఒక అజాన్ రెండు ఇఖామత్ లతో కలిపి చదవాలి. అర్ధరాత్రి వరకు ముజ్దలిఫా చేరే అవకాశం లేనిచో, దారిలోనే నమాజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే, ఇషా నమాజ్ అర్ధరాత్రి దాటక ముందే చదవాలి అని సూచించబడింది.

 

ఆ రాత్రి అతను ముజ్దలిఫాలోనే గడపాలి. మరుసటి రోజు సూర్యాస్తమయానికి ముందు, మొదటి వేళలో అజాన్, ఇఖామత్ తో ఫజర్ నమాజ్ చదివి, మష్అరుల్ హరాం (ముజ్దలిఫాలో ఉన్న మస్జిద్ పేరు) వైపు వెళ్ళాలి. వెళుతున్నప్పుడు దారిలో ‘లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్’ & ‘అల్లాహు అక్బర్’ అంటూ అల్లాహ్ గొప్పదనాన్ని, ఏకత్వాన్ని చాటాలి. ఇంకా తన కోసం దుఆ కూడా చేసుకోవాలి. ఇదంతా కాస్త వెలుతురు వచ్చే వరకు చేయాలి. మష్అరుల్ హరాం కు చేరడం కష్టం అయిన పక్షంలో, అతను ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే దుఆ చేయవచ్చు. ఎందుకంటే దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం అక్కడే నిలబడ్డారు. ముజ్దలిఫా మొత్తంలో ఎక్కడైనా నిలబడవచ్చు. జికర్ (అల్లాహ్ నామస్మరణ) చేసేటప్పుడు, దుఆ చేసేటప్పుడు ఖిబ్లా వైపు ముఖం చేసి, చేతులు పైకెత్తాలి. [2]

 

ముజ్దలిఫాలో ఫజర్ నమాజ్ చేయాలి

హాజీలందరూ ఫజర్ నమజ్ ముజ్దలిఫాలో చేయాలి. బలహీనంగా ఉన్నవారు మరియు స్త్రీలకు మినహాయింపు ఉంది. ఎక్కువ మంది ఉండడం వల్ల తొక్కిసలాట భయం ఉంటే, వారు అర్ధరాత్రి తరువాత అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవచ్చు.

 

ఆ తరువాత మష్అరుల్ హరాం (ముజ్దలిఫాలోని ఒక చిన్న పర్వతం) పై ఎక్కి, ఖిబ్లా వైపు ముఖం చేసి – తహ్వీద్, తక్బీర్, తహ్లీల్ పఠిoచాలి- మరియు ఆకాశం పూర్తిగా కాంతిమయం అయ్యేవరకు, అల్లాహ్ ఔన్నత్యాన్ని చాటుతూ, దుఆ చేయాలి.

 

ముజ్దలిఫా మొత్తం నిలబడే చోటే. కావున అందులో అన్ని చోట్ల నిలబడే అనుమతి ఉంది. ఆ తరువాత అతను శాంతంగా తల్బియా చదువుతూ సూర్యాస్తమయానికి ముందు మినా కోసం బయలుదేరాలి. అతను ముహస్సిర్ అనే నది లోయ వద్దకు వచ్చినప్పుడు, కుదిరితే వేగంగా వెళ్ళాలి. ఇది మినాలోని భాగమే. ఆ తరువాత అతను మధ్య దారి పై వెళ్ళాలి. అది అతణ్ణి జమ్రాత్ ఉల్ అఖబా కు చేర్చుతుంది.

 

ముజ్దలిఫాలో చేయాల్సిన పనులు

హజ్ లో ముజ్దలిఫాలో చేయాల్సిన ఆచారాల గురించి అనేక హజీలకు జ్ఞానం ఉండక అనేక తప్పిదాలు చేస్తారు. మేము ప్రజలకు ఆ తప్పిదాల గురించి క్రింద అవగాహన చేస్తున్నాము:

 

 1. నహర్ రోజు (జిల్ హిజ్జా 10వ తేదీ) రాత్రి ముజ్దలిఫాలో గడపడం హజ్ విధుల్లో ఒకటి.
   
 2. జుల్ హిజ్జా 9వ తేదీన సూర్యాస్తమయం తరువాత హాజీలు అరఫా నుండి ముజ్దలిఫాకు బయలుదేరాలి. వారు ప్రశాంతంగా వెళ్ళాలి. దారి వెడల్పుగా ఉన్న చోట ఎవరికీ హాని కలిగించకుండా కాస్త వేగంగా వెళ్ళవచ్చు. ఇది దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం గారి సున్నత్ (ఆచారం).
   
 3. హాజీ మఘ్రిబ్ మరియు ఇషా నమాజు ముజ్దలిఫాలో కలిపి చదువుతాడు. కేవలం ఇషా నమాజు నాలుగు రకాతులకు బదులుగా రెండు రకాతులు చదవడం జరుగుతుంది. మఘ్రిబ్ నమాజు లో ఎలాంటి కోత ఉండదు.
   
 4. ఎవరైనా ఇషా నమాజుకు ముందు ముజ్దలిఫా చేరుకుంటే, అతను మఘ్రిబ్ నమాజు సమయంలో మఘ్రిబ్ నమాజ్ నెరవేర్చి, ఇషా సమయం మొదలయ్యే వరకు వేచి ఉండి, సమయం మొదలయ్యాక ఇషా నమాజు చదవాలి. [ఇది షేక్ ఇబ్న్ ఉసైమిన్ (రహి) గారి అభిప్రాయం].
   
 5. అలసట వల్ల, నీళ్ళు లేకపోవడం వల్ల లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ఎవరైనా రెండు నమాజులను కలపదలిస్తే, దీనికి అనుమతి ఉంది.
   
 6. అర్ధరాత్రి వరకు ముజ్దలిఫా చేరే అవకాశం లేనిచో, దారిలోనే నమాజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే, ఇషా నమాజ్ అర్ధరాత్రి దాటక ముందే చదవాలి అని సూచించబడింది.
   
 7. ముజ్దలిఫాలో రాత్రి మొత్తం నమాజ్ చేస్తూ లేదా ఇతర ఆరాధనలలో గడపడం సున్నత్ కు విరుద్ధం. ఎందుకంటే దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఇలా చేయలేదు. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం తొందరగా పడుకునేవారు. దీనివల్ల పొద్దున్న తొందరగా లేచి, నహర్ రోజు ఆచరణలను చురుకుగా చేయగలము.
   
 8. ఫజర్ సమయం మొదలవ్వగానే, ఒక అజాన్ మరియు ఇక ఒక అఖామాతో తొందరగా (మొదటి సమయంలో) ఫజర్ నమజ్ చేయాలి. ఆ తరువాత మష్అరుల్ హరాం కు వెళ్లి, సూర్యుడు పూర్తిగా ఉదయించక ముందు ‘లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్’, ‘అల్లాహు అక్బర్’ జపించాలి మరియు అల్లాహ్ ను వేడుకోవాలి. మష్అరుల్ హరాం కు చేరుకోలేని పక్షంలో, ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే వేడుకోవచ్చు. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఇలా అన్నారు: “నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను. ముజ్దలిఫా మొత్తం నిలబడే చోటే.” (సహీహ్ ముస్లిం). దుఆ చేసేటప్పుడు ఖిబ్లా వైపు తిరిగి చేతులు పైకెత్తాలి.
   
 9. హాజీ తెలతెల వారుతుండగా, సూర్యోదయానికి ముందు మినాకు బయలుదేరాలి.
   
 10. బలహీనులైన స్త్రీ, పురుషులు ముజ్దలిఫా నుంచి రాత్రే, తెల్లవారక ముందే వెళ్లిపోవచ్చు. తెల్లవారిపోతే, ఫజర్ నమాజు వరకు అక్కడే ఉండాలి. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఇలా చేశారు. [3]

 

70 రాళ్ళను సేకరించాలి

ప్రజలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కొందరు అర్ధరాత్రి వరకు అక్కడ చేరలేరు. ముజ్దలిఫాలో వారు 70 రాళ్ళను ఏరుకుంటారు. అక్కడ షైతాన్ ను సూచించే మూడు స్థూపాలు ఉన్నాయి. మొదటి రోజు పెద్ద స్థూపం పై ఏడు రాళ్లు విసరాలి. మిగతా మూడు రోజులు మూడింటిపై ఏడు రాళ్ల చొప్పున విసరాలి. హాజీలు రాత్రులు ముజ్దలిఫాలోని బహిరంగ ప్రదేశంలో నిద్రపోయి గడుపుతారు. మరుసటి రోజు ఉదయం మినాకు బయలుదేరుతారు. ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం మరియు ఆయన కుమారులు ఇస్మాయీల్ అలైహిస్సలాం ఇక్కడే షైతాన్ పై రాళ్లు విసిరారు.

 

పవిత్ర ముజ్దలిఫాలో చదవాల్సిన దుఆ

దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం తన ఒంటె (అల్ ఖస్వా)పై మష్అరుల్ హరాం చేరుకున్నారు. అప్పుడు దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం అల్లాహ్ ను వేడుకుంటూ, ఈ పదాలు పలికారు: అల్లాహు అక్బర్ (అల్లాహ్ చాలా గొప్పవాడు), అల్లాహు అహద్ (అల్లాహ్ ఒక్కడే), లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ (అల్లాహ్ తప్ప ఆరాధ్యానికి అర్హులు ఎవ్వరు లేరు). దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం తెల్లవారే దాకా అలాగే ఉండిపోయారు. సూర్యోదయానికి ముందు అక్కడి నుండి బయలుదేరారు. (సహీహ్ ముస్లిం vol 2:891)

 

విద్వాంసుల అభిప్రాయం

ఇబ్న్ ఖుదామా (రహి) ఇలా అన్నారు: ‘అల్ ముజ్దలిఫా కు మూడు పేర్లు ఉన్నాయి: ముజ్దలిఫా, జామ్, అల్ మషర్ అల్ హరాం’. కొందరు విద్వాంసులు ఇది ముజ్దలిఫా లోని ఒక పర్వతం ‘ఖుజా’ అని అంటారు. అతా (రహి) అల్ మషర్ అల్ హరాం అంటే ఖుజా, మొత్తం ముజ్దలిఫా అన్నారు. పూర్వం ముజ్దలిఫాలో ఖుజా పర్వతం ఉండేది. దాన్ని తొలగించి, దాని స్థానంలో ఇప్పుడు ఉన్న మస్జిద్ నిర్మించారు. దీని సాక్ష్యం ఏమిటంటే, దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ముజ్దలిఫాలో నిలబడి ఇలా అన్నారు: “నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను. ముజ్దలిఫా మొత్తం నిలబడే స్థానమే.” (అహ్మద్, అబూ దావూద్, అన్ నసాయి) [4] [5]

 

ముజ్దలిఫాలో చేసే సాధారణ తప్పిదాలు

 1. ముజ్దలిఫా హద్దుల్లో ఉండకపోవడం.
   
 2. నమాజ్ లో ఖిబ్లా వైపు ముఖం చేయకపోవడం.
   
 3. నమాజ్ కు ముందు ముజ్దలిఫాలో రాళ్లు ఏరడం. ముందుగా నమాజ్ చదవడం ఉత్తమం.
   
 4. మఘ్రిబ్ మరియు ఇషా నమాజులను అర్ధరాత్రి దాటాక చదవడం.
   
 5. ఎలాంటి కారణం లేకుండానే ముజ్దలిఫా నుండి తొందరగా వెళ్ళిపోవడం మరియు దాన్ని తేలికగా తీసుకోవడం.
   
 6. రాత్రి నమాజ్ చేస్తూ, అల్లాహ్ నామస్మరణ చేస్తూ లేదా ఖుర్ఆన్ చదువుతూ గడపడం (దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ఇలా చేయలేదు).
   
 7. ఫజర్ నమాజ్ మొదటి సమయంలో చదవకపోవడం. ఫజర్ నమాజ్ దాని మొదటి సమయంలో చదవడం సున్నత్.
   
 8. ఫజర్ నమాజ్ తరువాత పడుకోవడం. ఆ సమయంలో అల్లాహ్ నామస్మరణ చేయడం మరియు అల్లాహ్ ను వేడుకోవడం సరిఅయినది.

 

ముజ్దలిఫా కు సంబంధించిన తప్పిదాలు

కొందరు హాజీలు ముజ్దలిఫా చేరగానే మఘ్రిబ్, ఇషా నమాజు చదవకుండా రాళ్లు సేకరించడం మొదలుపెడతారు. ఇలా చేయడం సరికాదు. ముజ్దలిఫాలోనే రాళ్లు సేకరించాలనేది తప్పనిసరి కాదు.

 

రాళ్లు హరం (మక్కా) పరిసరాల్లో ఎక్కడి నుంచైనా సేకరించవచ్చు. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం జమ్రతుల్ అఖబ కోసం రాళ్లు ముజ్దలిఫాలోనే సేకరించండని అనలేదు. ఆయన కోసం రాళ్లు ఉదయం ముజ్దలిఫా నుండి వెళ్ళాక, మినాలో ప్రవేశించేటప్పుడు సేకరించబడ్డాయి. ఆయన కోసం మిగతా రాళ్లు మినాలో సేకరించబడ్డాయి. కొందరు రాళ్ళను కడుగుతారు. కాని ఇది సరికాదు.

 

ఆధారాలు

[1] http://www.hajinformation.com/main/j40.htm(ఇంగ్లీష్)

[2] http://islamqa.info/en/ref/36883(ఇంగ్లీష్)

[3] http://www.islamweb.net/ehajj/index.php?page=article&id=161855(ఇంగ్లీష్)

[4] http://www.hajinformation.com/main/f21116.htm(ఇంగ్లీష్)

[5] http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=91178

http://www.islamweb.net/emerath/index.php?page=articles&id=28869

http://www.islamweb.net/ehajj/index.php?page=article&id=161855(ఇంగ్లీష్)

 

 

1346 Views
మమ్మల్ని సరిచేయండి లేదా మిమ్మల్ని సరిచేసుకోండి
.
వ్యాఖ్యలు
పేజీ యొక్క టాప్