మీఖాత్ - MEEQAT OR MIQAT


మీఖాత్ అరబీ పదం. దీని భావం ‘నిర్ధారించబడిన ప్రదేశం’. ఈ ప్రదేశం నుండి హజ్ లేదా ఉమ్రా చేయదలచిన ఏ ముస్లిం అయిననూ, ఇహ్రామ్ స్థితిలోకి రాకుండా మక్కాకు వెళ్ళలేడు. ఉదా – మదీనా వాసుల మీఖాత్ ప్రదేశం జుల్ హులైఫా.   

 

మీఖాత్ ప్రదేశాలు దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం ద్వారా నిర్ధారించబడ్డాయి. ఈ స్థలంలో హజ్ లేదా ఉమ్రా కోసం సౌదీ అరబియాలోని మక్కాకు వెళ్ళేవారు ఇహ్రామ్ ధరించి, ఇహ్రామ్ స్థితిలోకి రావాలి. ఏదైనా కారణం వల్ల హజ్ లేదా ఉమ్రా చేయడానికి వెళ్ళినవారు, ఇహ్రామ్ ధరించకుండా మీఖాత్ ప్రదేశం దాటేసినచో, పరిహారంగా జంతు బలి ఇవ్వాలి.[1]

 

విషయసూచిక

 

మీఖాత్ ప్రదేశం

మీఖాత్ లు (ఇహ్రామ్ ధరించే ప్రదేశాలు) ఐదు ఉన్నాయి: జుల్ హులైఫా, అల్ జుహ్ ఫహ్, ఖర్న్ ఉల్ మనాజిల్, యలంలం, జాతు ఇర్ఖ్. ఈ ప్రదేశాల్లో నివసించేవారు మరియు ఈ ప్రదేశాలను దాటి హజ్ లేదా ఉమ్రా లకు వెళ్లేవారి కోసం ఈ ప్రదేశాలు నిర్ధారించబడ్డాయి. ఈ మీఖాత్ ప్రదేశాల కంటే మక్కాకు దగ్గరగా ఉన్నవారు, తమ ఇండ్ల నుండే ఇహ్రామ్ ధరించాలి. మక్కాలో ఉండే వాసులు మక్కా నుండే ఇహ్రామ్ ధరించాలి.  

 1. జుల్ హులైఫా మదీనా వాసుల మీఖాత్ ప్రదేశం. ఇది ఒక గ్రామం. ఇది మక్కాకు ఆరు లేదా ఏడు మైళ్ళ దూరంలో ఉంది. ఇది అన్ని మీఖాత్ ల కంటే మక్కాకు దూరమైనది. ఈ ప్రదేశం నుండి మక్కాకు అనేక దారులు గలవు అని ఇబ్నె తైమియా అన్నారు. దీన్ని (ఈ ప్రదేశాన్ని) వాది ఉల్ అఖీఖ్) మరియు దీని మస్జిద్ ను (మస్జిద్ ఉష్ షజరహ్ – చెట్టు మస్జిద్) అని అంటారు. అక్కడ ఓ ప్రదేశాన్ని ప్రజలు అజ్ఞానం కారణంగా ‘అలీ చెట్టు’ అంటారు. ఇక్కడ అలీ (రజి) ఒక జిన్నును చంపారు అని అంటారు, ఇది అబద్ధం. ఈ మీఖాత్ మదీనా నుండి దాదాపు 9 కి. మీ. దూరము, మరియు మక్కా నుండి దాదాపు 450 కి మీ గలదు. 
   
 2. అల్ జుహ్ ఫహ్ ఒక గ్రామం. ఇది మక్కా మదీనా మధ్యలో ఉంది. ఈ దారి గుండా వచ్చే మదీనా వాసులకు ఇది మీఖాత్ అవుతుంది. ఇబ్నె తైమియా ఇలా అన్నారు: “సిరియా, ఇజిప్ట్ మరియు ఇతర పడమర దేశాలకు చెందిన వారికి ఇది మీఖాత్. ప్రస్తుతం ఈ ప్రదేశం శిధిలా వస్థలో, అధ్వాన్నంగా ఉంది, కావున ఆ దారి గుండా పోయే ప్రజలు ఈ ప్రదేశానికి ముందే ‘రాబిఘ్’ అనే ప్రదేశంలో ఇహ్రామ్ ధరిస్తారు.” ఈ మీఖాత్ మక్కాకు ఉత్తర పడమర దిక్కున దాదాపు 190 కి మీ దూరంలో ఉంది. 
   
 3. ఖర్న్ ఉల్ మనాజిల్ – దీన్ని ‘ఖర్న్ ఉత్ తాలిబ్’ అని కూడా అంటారు. ఇది మక్కాకు దగ్గరలో ఉంది. ఒక రోజు ప్రయాణంలో మక్కాకు చేరవచ్చు. నజ్ద్ ప్రజలకు ఇది మీఖాత్. ఇది కొండ ప్రదేశం. ఇది మక్కాకు పశ్చిమ దిశన దాదాపు 90 కి మీ దూరంలో ఉంది.
   
 4. యలంలం ప్రదేశం మక్కా నుండి రెండు రాత్రుల దూరంలో ఉంది. ముఫ్ఫై మైళ్ళ దూరంలో ఉంది. యమన్ ప్రజలకు మరియు యమన్ వైపు నుండి వచ్చేవారికి ఇది మీఖాత్. ఇది ఒక కొండ ప్రదేశం. ఇది మక్కాకు దక్షిణ పశ్చిమ దిశలో దాదాపు 50 కి మీ దూరంలో ఉంది. సముద్రం ద్వారా హజ్ లేదా ఉమ్రాలకు చైనా, జాపాన్, ఇండియా, పాకిస్తాన్ ప్రాంతం నుండి వచ్చే ప్రజలకు ఇది మీఖాత్ అవుతుంది. 
   
 5. జాతు ఇర్ఖ్ ఎడారి ప్రదేశం. ఇది నజ్ద్ మరియు తిహామహ్ ల సరిహద్దు. ఇది మక్కా నుండి 42 మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది. ఇరాక్, ఇరాన్ మరియు అటు వైపు నుంచి వచ్చే ప్రజలకు ఇది మీఖాత్. ఇది మక్కాకు ఉత్తర పశ్చిమ దిశలో దాదాపు 85 కి మీ దూరంలో ఉంది.  

 

మీఖాత్ ప్రాధాన్యత

మక్కాకు అన్ని వైపుల నుండి వచ్చే దారుల్లో నిర్ణయించబడ్డ ప్రదేశాలను మీఖాత్ అంటారు. మీఖాత్ ప్రదేశాన్ని దాటేటప్పుడు, మనిషి తనపై వర్తించే ప్రతి నియమాన్ని గౌరవించాలి. మీఖాత్ దాటగానే మనిషి హరం (పవిత్ర స్థలం)లో ప్రవేశించినట్లు ప్రవర్తించాలి, మెలగాలి.

 

మీఖాత్ ప్రదేశం దాటేటప్పుడు, ఇహ్రామ్ స్థితిలోకి రావడం హజ్ మరియు ఉమ్రా చేసేవారికి తప్పనిసరి. [2]

 

ఆధారాలు

[1] http://www.islamhelpline.net/searchtestpage?txtsearch=meeqat (ఇంగ్లీష్)
[2] http://www.hajinformation.com/main/e101.htm (ఇంగ్లీష్)
 

1157 Views
మమ్మల్ని సరిచేయండి లేదా మిమ్మల్ని సరిచేసుకోండి
.
వ్యాఖ్యలు
పేజీ యొక్క టాప్