aip_quran
Translation

  العربية              తెలుగు  

1. సూరా అల్ ఫాతిహా
2. సూరా అల్ బఖర
3. సూరా ఆలి ఇమ్రాన్
4. సూరా అన్ నిసా
5. సూరా అల్ మాయిద
6. సూరా అల్ అన్ ఆమ్
7. సూరా అల్ ఆరాఫ్
8. సూరా అల్ అన్ ఫాల్
9. సూరా అత్ తౌబా
10. సూరా యూనుస్
11. సూరా హూద్
12. సూరా యూసుఫ్
13. సూరా ఆర్ రాద్
14. సూరా ఇబ్రహీం
15. సూరా అల్ హిజ్ర్
16. సూరా అన్ నహ్ల్
17. సూరా బనీ ఇస్రాయీల్
18. సూరా అల్ కహఫ్
19. సూరా మర్యం
20. సూరా తాహా
21. సూరా అల్ అంబియా
22. సూరా అల్ హజ్
23. సూరా అల్ మూ ‘మినూన్
24. సూరా అన్ నూర్
25. సూరా అల్ ఫుర్ఖాన్
26. సూరా ఆష్ షుఅరా
27. సూరా అన్ నమ్ల్
28. సూరా అల్ ఖసస్
29. సూరా అల్ అన్ కబూత్
30. సూరా ఆర్ రూమ్
31. సూరా లుక్మాన్
32. సూరా అస్ సజ్ ద హ్
33. సూరా అల్ ఆహ్ జాబ్
34. సూరా సబా
35. సూరా ఫాతిర్
36. సూరా యాసీన్
37. సూరా అస్ సాఫ్ఫాత్
38. సూరా సాద్
39. సూరా అజ్ జుమర్
40. సూరా అల్ మూమిన్
41. సూరా హామీమ్ అస్ సజ్ ద హ్
42. సూరా ఆష్ షూరా
43. సూరా అజ్ జుఖ్ రుఫ్
44. సూరా అద్ దుఖాన్
45. సూరా అల్ జాసియ హ్
46. సూరా అల్ ఆహ్ ఖాఫ్
47. సూరా ముహమ్మద్
48. సూరా అల్ ఫతహ్
49. సూరా అల్ హుజురాత్
50. సూరా ఖాఫ్
51. సూరా అజ్ జారియాత్
52. సూరా అత్ తూర్
53. సూరా అన్ నజ్మ్
54. సూరా అల్ ఖమర్
55. సూరా ఆర్ రహ్మాన్
56. సూరా వాఖియహ్
57. సూరా అల్ హదీద్
58. సూరా అల్ ముజాదల హ్
59. సూరా అల్ హష్ర్
60. సూరా అల్ ముమ్ తహిన హ్
61. సూరా అస్ సఫ్
62. సూరాఅల్ జుముఅ హ్
63. సూరా అల్ మునాఫిఖూన్
64. సూరా అత్ తగాబున్
65. సూరా అత్ తలాఖ్
66. సూరా అత్ తహ్రీం
67. సూరా అల్ ముల్క్
68. సూరా అల్ ఖలమ్
69. సూరా అల్ హఖ్ఖ
70. సూరా అల్ ముఆరిజ్
71. సూరా నూహ్
72. సూరా అల్ జిన్న్
73. సూరా అల్ ముజ్జమ్మిల్
74. సూరా అల్ ముద్దస్సిర్
75. సూరా అల్ ఖియామ హ్
76. సూరా అద్ దహ్ర్
77. సూరా అల్ ముర్సలాత్
78. సూరా అన్ నబా
79. సూరా అన్ నాజి ఆత్
80. సూరా అబస
81. సూరా అత్ తక్వీర్
82. సూరా అల్ ఇన్ ఫితార్
83. సూరాఅల్ ముతఫ్ఫిఫీన్
84. సూరా అల్ ఇన్ షి ఖాక్
85. సూరా అల్ బురూజ్
86. సూరా అత్ తారిఖ్
87. సూరా అల్ ఆలా
88. సూరా అల్ గాషియ హ్
89. సూరా అల్ ఫజ్ర్
90. సూరా అల్ బలద్
91. సూరా ఆష్ షమ్స్
92. సూరా అల్ లైల్
93. సూరా అజ్ జుహా
94. సూరా ఆలమ్ నష్ర్
95. సూరా అత్ తతీన్
96. సూరా అల్ అలఖ్
97. సూరా అల్ ఖద్ర్
98. సూరా అల్ బయ్యిన హ్
99. సూరా అజ్ జిలజాల్
100. సూరా అల్ ఆదియాత్
101. సూరా అల్ ఖారియ హ్
102. సూరా అత్ తకాసుర్
103. సూరా అల్ అస్ర్
104. సూరా అల్ హుమజా హ్
105. సూరా అల్ ఫీల్
106. సూరా ఖురైష్
107. సూరా అల్ మాఊ న్
108. సూరా అల్ కౌసర్
109. సూరా అల్ ఖాఫిరూన్
110. సూరా అన్ నస్ర్
111. సూరా అల్ లహబ్
112. సూరా అల్ ఇఖ్లాస్
113. సూరా అల్ ఫలఖ్
114. సూరా అన్ నాస్

74. సూరా అల్ ముద్దస్సిర్

74:1  يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
ఓ కంబళి కప్పుకున్నవాడా!
74:2  قُمْ فَأَنذِرْ
లే. (లేచి జనులను) హెచ్చరించు.
74:3  وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ
నీ ప్రభువు గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పు.
74:4  وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ
నీ దుస్తులను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకో.
74:5  وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ
ఆశుద్ధతను వదలిపెట్టు.
74:6  وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ
ఉపకారం చేసి ఎక్కువ (ప్రతిఫలం) పొందాలని ఆశించకు.
74:7  وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ
నీ ప్రభువు కొరకు ఓర్పు వహించు.
74:8  فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ
మరెప్పుడైతే శంఖం పూరించబడుతుందో...
74:9  فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ
ఆ రోజు చాలా గడ్డు రోజై ఉంటుంది.
74:10  عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ
అది అవిశ్వాసుల పాలిట సులభమైనది కాదు.
74:11  ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا
నన్నూ, నేను ఒంటరిగా పుట్టించిన వాడినీ వదలి పెట్టు (వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను).
74:12  وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا
వాడికి నేను విరివిగా సంపద ఇచ్చాను.
74:13  وَبَنِينَ شُهُودًا
ఎల్లప్పుడూ వెన్నంటి ఉండే కొడుకులను కూడా (ఇచ్చాను).
74:14  وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا
ఇంకా వాడి కోసం అన్ని విధాలా సుఖసౌఖ్యాల సామగ్రిని సమకూర్చాను.
74:15  ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ
అయినా నేను వాడికి ఇంకా ... ఇంకా ప్రసాదించాలని వాడు (పిచ్చిగా) ఆశపడుతున్నాడు.
74:16  كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا
అలా జరగదు. వాడు మా ఆయతుల (సూచనల)కు బద్ధ విరోధిగా తయారయ్యాడు.
74:17  سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا
త్వరలోనే నేను వాణ్ణి కఠినమైన ఎత్తుకు ఎక్కిస్తాను.
74:18  إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ
వాడు ఆలోచించి ఒక ప్రతిపాదన చేశాడు.
74:19  فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
వాడు నాశనం గాను! ఎటువంటి ప్రతిపాదన చేశాడు వాడు!?
74:20  ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
మరి వాడు నాశనమైపోను!! ఎలాంటి ప్రతిపాదన చేశాడు వాడు!?
74:21  ثُمَّ نَظَرَ
తరువాత వాడు దృష్టిని సారించాడు (ఆలోచించాడు).
74:22  ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ
ఆపైన నుదురు చిట్లించాడు. పాడు ముఖం పెట్టుకున్నాడు.
74:23  ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ
అటుపిమ్మట వీపు త్రిప్పుకున్నాడు. గర్వం ప్రదర్శించాడు.
74:24  فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ
(చివరికి) ఇలా అన్నాడు : “ఇది పూర్వం నుంచీ నకలు చేయబడుతూ వస్తున్న మాయాజాలం మాత్రమే.”
74:25  إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ
“ఇది మానవ వాక్కు తప్ప మరేమీ కాదు.”
74:26  سَأُصْلِيهِ سَقَرَ
నేను త్వరలోనే వాణ్ణి నరకాగ్నికి ఆహుతి చేస్తాను.
74:27  وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ
ఆ నరకాగ్ని ఎటువంటిదో నీకేం తెలుసు?
74:28  لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ
అది (ఏ పాపాత్ముణ్ణి) మిగల్చదు, (దేనినీ కాలకుండా) వదలి పెట్టదు.
74:29  لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ
(మనుషుల) చర్మాన్ని మాడ్చివేస్తుంది.
74:30  عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ
దానిపై పందొమ్మిది మంది (దైవదూతలు నియమితులై) ఉన్నారు.
74:31  وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ
మేము నరకపాలకులుగా దైవదూతలను మాత్రమే ఉంచాము. ఇంకా మేము వారి (19) సంఖ్యను అవిశ్వాసులను పరీక్షించటానికి మాత్రమే నిర్ధారించాము. గ్రంథవహులకు నమ్మకం కుదరటానికి, విశ్వాసులు తమ విశ్వాసంలో మరింత ముందంజ వేయటానికి, గ్రంథవహులు, విశ్వసించినవారు సందేహానికి గురికాకుండా ఉండటానికి మేమిలా చేశాము. ఇంకా – హృదయాలలో రోగమున్నవారు, అవిశ్వాసులు, “ఇంతకీ ఈ (19) దృష్టాంతం ద్వారా అల్లాహ్ ఏం చెప్పదలిచాడు?” అని చెప్పటానికి కూడా (మేము ఈ విధంగా చేశాము). ఈ విధంగా అల్లాహ్ తాను కోరినవారిని పెడదారి పట్టిస్తాడు, తను కోరిన వారికి సన్మార్గం చూపుతాడు. నీ ప్రభువు సైన్యాలను స్వయంగా ఆయన తప్ప మరెవరూ ఎరుగరు. ఈ (నరక) వృత్తాంతం మానవ మాత్రుల బోధనార్ధం ప్రస్తావించబడింది.
74:32  كَلَّا وَالْقَمَرِ
నిజం చెబుతున్నాను. చంద్రుని సాక్షిగా!
74:33  وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ
తి(త)రిగి పోతున్న రాత్రి సాక్షిగా!
74:34  وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ
ప్రకాశమానమైన ఉదయం సాక్షిగా!
74:35  إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ
నిశ్చయంగా అది (ఆ నరకం) చాలా పెద్ద విషయం.
74:36  نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ
మానవులకు ఒక హెచ్చరిక!
74:37  لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ
మీలో ముందంజ వేయదలిచే ప్రతి ఒక్కరికీ, వెనుక ఉండిపోదలిచే ప్రతి ఒక్కరికీ.
74:38  كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
ప్రతి వ్యక్తీ తాను చేసుకున్నదానికి (తాను చేసిన కర్మలకు) ప్రతిగా తాకట్టుగా ఉన్నాడు.
74:39  إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ
కుడి పక్షం వారు తప్ప!
74:40  فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ
వారు (స్వర్గ) వనాలలో (కూర్చొని) అడుగుతూ ఉంటారు,
74:41  عَنِ الْمُجْرِمِينَ
అపరాధుల గురించి.
74:42  مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ
“ఇంతకీ ఏ విషయం మిమ్మల్ని నరకానికి తీసుకు వచ్చింది?” (అని ప్రశ్నిస్తారు).
74:43  قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
వారిలా సమాధానమిస్తారు : “మేము నమాజు చేసే వారము కాము.”
74:44  وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ
“నిరుపేదలకు అన్నం పెట్టే వారమూ కాము.”
74:45  وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ
“పైగా, మేము పిడివాదన చేసే వారితో (తిరస్కారులతో) చేరి, వాదోపవాదాలలో మునిగి ఉండేవారం.”
74:46  وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
“ప్రతిఫల దినాన్ని ధిక్కరించేవాళ్ళం.”
74:47  حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ
“తుదకు మాకు మరణం వచ్చేసింది.”
74:48  فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
మరి సిఫారసు చేసేవారి సిఫారసు వారికి ఏమాత్రం ఉపయోగపడదు.
74:49  فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ
ఇంతకీ వారికేమైపోయిందనీ, వారెందుకిలా హితబోధ నుండి ముఖం త్రిప్పుకుని పోతున్నారు?
74:50  كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ
వారు బెదిరి (పారి)పోయే అడవి గాడిదల్లా ఉన్నారే!?
74:51  فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ
అవి సింహాన్ని చూసి పారిపోతుంటాయి.
74:52  بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً
పైగా వారిలోని ప్రతి వ్యక్తీ, తనకు ప్రకాశిత ‘సహీఫాలు’ (ప్రతులు) ఇవ్వబడాలని కోరుకుంటున్నాడు.
74:53  كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ
అలా జరగనేరదు. వారసలు పరలోకానికి భయపడటం లేదు.
74:54  كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ
ముమ్మాటికీ కాదు (వాస్తవమేమిటంటే) ఈ ఖుర్ఆన్ ఒక హితబోధిని.
74:55  فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ
కాబట్టి ఇక కోరినవారు దీనిద్వారా ఉపదేశం గ్రహించవచ్చు.
74:56  وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
అయితే అల్లాహ్ తలచినప్పుడు మాత్రమే వారు హితబోధను ఆస్వాదించగలరు. వారు భయపడవలసింది ఆయనకు మాత్రమే. క్షమాభిక్ష పెట్టడం కూడా ఆయనకే చెల్లు.


ఈ తెలుగు ఖుర్ఆన్ శాంతి మార్గం పబ్లికేషన్ వారు ప్రచురించారు. వారి అనుమతితో ఈ వెబ్ పోర్టల్ పై వేయబడింది.