aip_quran
Translation

  العربية              తెలుగు  

1. సూరా అల్ ఫాతిహా
2. సూరా అల్ బఖర
3. సూరా ఆలి ఇమ్రాన్
4. సూరా అన్ నిసా
5. సూరా అల్ మాయిద
6. సూరా అల్ అన్ ఆమ్
7. సూరా అల్ ఆరాఫ్
8. సూరా అల్ అన్ ఫాల్
9. సూరా అత్ తౌబా
10. సూరా యూనుస్
11. సూరా హూద్
12. సూరా యూసుఫ్
13. సూరా ఆర్ రాద్
14. సూరా ఇబ్రహీం
15. సూరా అల్ హిజ్ర్
16. సూరా అన్ నహ్ల్
17. సూరా బనీ ఇస్రాయీల్
18. సూరా అల్ కహఫ్
19. సూరా మర్యం
20. సూరా తాహా
21. సూరా అల్ అంబియా
22. సూరా అల్ హజ్
23. సూరా అల్ మూ ‘మినూన్
24. సూరా అన్ నూర్
25. సూరా అల్ ఫుర్ఖాన్
26. సూరా ఆష్ షుఅరా
27. సూరా అన్ నమ్ల్
28. సూరా అల్ ఖసస్
29. సూరా అల్ అన్ కబూత్
30. సూరా ఆర్ రూమ్
31. సూరా లుక్మాన్
32. సూరా అస్ సజ్ ద హ్
33. సూరా అల్ ఆహ్ జాబ్
34. సూరా సబా
35. సూరా ఫాతిర్
36. సూరా యాసీన్
37. సూరా అస్ సాఫ్ఫాత్
38. సూరా సాద్
39. సూరా అజ్ జుమర్
40. సూరా అల్ మూమిన్
41. సూరా హామీమ్ అస్ సజ్ ద హ్
42. సూరా ఆష్ షూరా
43. సూరా అజ్ జుఖ్ రుఫ్
44. సూరా అద్ దుఖాన్
45. సూరా అల్ జాసియ హ్
46. సూరా అల్ ఆహ్ ఖాఫ్
47. సూరా ముహమ్మద్
48. సూరా అల్ ఫతహ్
49. సూరా అల్ హుజురాత్
50. సూరా ఖాఫ్
51. సూరా అజ్ జారియాత్
52. సూరా అత్ తూర్
53. సూరా అన్ నజ్మ్
54. సూరా అల్ ఖమర్
55. సూరా ఆర్ రహ్మాన్
56. సూరా వాఖియహ్
57. సూరా అల్ హదీద్
58. సూరా అల్ ముజాదల హ్
59. సూరా అల్ హష్ర్
60. సూరా అల్ ముమ్ తహిన హ్
61. సూరా అస్ సఫ్
62. సూరాఅల్ జుముఅ హ్
63. సూరా అల్ మునాఫిఖూన్
64. సూరా అత్ తగాబున్
65. సూరా అత్ తలాఖ్
66. సూరా అత్ తహ్రీం
67. సూరా అల్ ముల్క్
68. సూరా అల్ ఖలమ్
69. సూరా అల్ హఖ్ఖ
70. సూరా అల్ ముఆరిజ్
71. సూరా నూహ్
72. సూరా అల్ జిన్న్
73. సూరా అల్ ముజ్జమ్మిల్
74. సూరా అల్ ముద్దస్సిర్
75. సూరా అల్ ఖియామ హ్
76. సూరా అద్ దహ్ర్
77. సూరా అల్ ముర్సలాత్
78. సూరా అన్ నబా
79. సూరా అన్ నాజి ఆత్
80. సూరా అబస
81. సూరా అత్ తక్వీర్
82. సూరా అల్ ఇన్ ఫితార్
83. సూరాఅల్ ముతఫ్ఫిఫీన్
84. సూరా అల్ ఇన్ షి ఖాక్
85. సూరా అల్ బురూజ్
86. సూరా అత్ తారిఖ్
87. సూరా అల్ ఆలా
88. సూరా అల్ గాషియ హ్
89. సూరా అల్ ఫజ్ర్
90. సూరా అల్ బలద్
91. సూరా ఆష్ షమ్స్
92. సూరా అల్ లైల్
93. సూరా అజ్ జుహా
94. సూరా ఆలమ్ నష్ర్
95. సూరా అత్ తతీన్
96. సూరా అల్ అలఖ్
97. సూరా అల్ ఖద్ర్
98. సూరా అల్ బయ్యిన హ్
99. సూరా అజ్ జిలజాల్
100. సూరా అల్ ఆదియాత్
101. సూరా అల్ ఖారియ హ్
102. సూరా అత్ తకాసుర్
103. సూరా అల్ అస్ర్
104. సూరా అల్ హుమజా హ్
105. సూరా అల్ ఫీల్
106. సూరా ఖురైష్
107. సూరా అల్ మాఊ న్
108. సూరా అల్ కౌసర్
109. సూరా అల్ ఖాఫిరూన్
110. సూరా అన్ నస్ర్
111. సూరా అల్ లహబ్
112. సూరా అల్ ఇఖ్లాస్
113. సూరా అల్ ఫలఖ్
114. సూరా అన్ నాస్

56. సూరా వాఖియహ్

56:1  إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
ఆ అనివార్య సంఘటన సంభవించినపుడు,
56:2  لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ
అది సంభవించటంలో ఎలాంటి సందేహం (అసత్యం) లేదు.
56:3  خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ
అది కొందరిని హీనపరుస్తుంది, మరికొందరిని పైకెత్తుతుంది.
56:4  إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا
భూమి తీవ్రకంపనంతో కంపించి నప్పుడు;
56:5  وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا
మరియు పర్వతాలు పొడిగా మార్చబడినప్పుడు;
56:6  فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا
అప్పుడు వాటి దుమ్ము నలువైపులా నిండిపోయినప్పుడు;
56:7  وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً
మరియు మీరు మూడు వర్గాలుగా విభజించబడతారు.
56:8  فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
ఇక కుడిపక్షం వారు, ఆ కుడిపక్షము వారు ఎంత (అదృష్టవంతులు)!
56:9  وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
మరికొందరు వామపక్షం వారుంటారు, ఆ వామపక్షపు వారు ఎంత (దౌర్భాగ్యులు)!
56:10  وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
మరియు (ఇహలోకంలో విశ్వాసంలో) ముందున్న వారు (స్వర్గంలో కూడా) ముందుంటారు.
56:11  أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
అలాంటి వారు (అల్లాహ్) సాన్నిధ్యాన్ని పొందుతారు.
56:12  فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
వారు సర్వసుఖాలు గల స్వర్గవనాలలో ఉంటారు.
56:13  ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
మొదటి తరాల వారిలో నుండి చాలామంది;
56:14  وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
మరియు తరువాత తరాల వారిలో నుండి కొంతమంది.
56:15  عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ
(బంగారు) జలతారు అల్లిన ఆసనాల మీద;
56:16  مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ
ఒకరికొకరు ఎదురెదురుగా, వాటి మీద దిండ్లకు ఆనుకొని కూర్చొని ఉంటారు.
56:17  يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ
వారిచుట్టు ప్రక్కలలో చిరంజీవులైన (నిత్య బాల్యం) గల బాలురు (సేవకులు) తిరుగుతూ ఉంటారు.
56:18  بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ
(మధువు) ప్రవహించే చెలమల నుండి నింపిన పాత్రలు, గిన్నెలు మరియు కప్పులతో!
56:19  لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ
దాని వలన వారికి తలనొప్పి గానీ లేక మత్తు గానీ కలుగదు.
56:20  وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ
మరియు వారుకోరే పండ్లూ, ఫలాలు ఉంటాయి.
56:21  وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
మరియు వారు ఇష్టపడే పక్షుల మాంసం.
56:22  وَحُورٌ عِينٌ
మరియు అందమైన కన్నులు గల సుందరాంగులు (హూరున్);
56:23  كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ
దాచబడిన ముత్యాలవలే!
56:24  جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
ఇదంతా వారు చేస్తూ ఉండిన వాటికి (సత్కార్యాలకు) ప్రతిఫలంగా!
56:25  لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا
అందులో వారు వ్యర్ధమైన మాటలు గానీ, పాప విషయాలు గానీ వినరు.
56:26  إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا
“శాంతి (సలాం) శాంతి (సలాం)!” అనే మాటలు తప్ప!
56:27  وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ
మరియు కుడిపక్షం వారు, ఆ కుడిపక్షము వారు ఎంత (అదృష్టవంతులు)!
56:28  فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ
వారు ముళ్ళు లేని సిద్ ర వృక్షాల మధ్య!
56:29  وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ
మరియు పండ్లగెలలతో నిండిన అరటిచెట్లు,
56:30  وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ
మరియు వ్యాపించి ఉన్న నీడలు,
56:31  وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ
మరియు ఎల్లప్పుడు ప్రవహించే నీరు,
56:32  وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ
మరియు సమృద్ధిగా ఉన్న పండ్లు ఫలాలు,
56:33  لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ
ఎడతెగ కుండా మరియు అంతం కాకుండా (ఉండే వనాలలో);
56:34  وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ
మరియు ఎత్తైన ఆసనాల మీద (కూర్చొని ఉంటారు).
56:35  إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً
నిశ్చయంగా, మేము వారిని ప్రత్యేక సృష్టిగా సృష్టించాము;
56:36  فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا
మరియు వారిని (నిర్మలమైన) కన్యలుగా చేశాము;
56:37  عُرُبًا أَتْرَابًا
వారు ప్రేమించే వారుగానూ, సమ వయస్సుగల వారుగానూ (ఉంటారు);
56:38  لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ
కుడిపక్షం వారి కొరకు.
56:39  ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
అందులో చాలా మంది మొదటి తరాలకు చెందిన వారుంటారు;
56:40  وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
మరియు తరువాత తరాల వారిలో నుండి కూడా చాలా మంది ఉంటారు.
56:41  وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
ఇక వామ (ఎడమ) పక్షం వారు; ఆ వామపక్షం వారు ఎంత (దౌర్భాగ్యులు)?
56:42  فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
వారు దహించే నరకాగ్నిలో మరియు సలసల కాగే నీటిలో;
56:43  وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ
మరియు నల్లటి పొగ ఛాయలో (ఉంటారు).
56:44  لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
అది చల్లగానూ ఉండదు మరియు ఓదార్చేదిగానూ ఉండదు;
56:45  إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ
నిశ్చయంగా వారు ఇంతకు ముందు చాలా భోగభాగ్యాలలో పడిఉండిరి;
56:46  وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ
మరియు వారు మూర్ఖపు పట్టుతో ఘోరమైన పాపాలలో పడిఉండిరి;
56:47  وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
మరియు వారు ఇలా అనేవారు: “ఏమీ? మేము మరణించి, మట్టిగా మరియు ఎముకలుగా మారిపోయిన తరువాత కూడా మరల బ్రతికించి లేపబడతామా?
56:48  أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ
“మరియు పూర్వీకులైన మా తాత ముత్తాతలు కూడానా?”
56:49  قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
వారితో ఇలా అను: “నిశ్చయంగా, పూర్వీకులు మరియు తరువాత వారు కూడాను!
56:50  لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ
“వారందరూ ఆ నిర్ణీతరోజు, ఆ సమయమున సమావేశపరచబడతారు.
56:51  ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ
“ఇక నిశ్చయంగా మార్గభ్రష్టులైన ఓ అసత్యవాదులారా!
56:52  لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ
“మీరు ‘జుఖ్ఖూమ్ చెట్టును (ఫలాలను) తింటారు.
56:53  فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
“దానితో కడుపులు నింపుకుంటారు.
56:54  فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ
“తరువాత, దానిమీద సలసల కాగే నీరు త్రాగుతారు.
56:55  فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ
“వాస్తవానికి మీరు దానిని దప్పిక గొన్న ఒంటెలవలే త్రాగుతారు.”
56:56  هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ
తీర్పుదినం నాడు (ఈ వామపక్షం) వారికి లభించే ఆతిధ్యం ఇదే!
56:57  نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
మిమ్మల్ని మేమే సృష్టించాము; అయితే మీరెందుకు ఇది సత్యమని నమ్మరు?
56:58  أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ
ఏమీ? మీరెప్పుడైనా, మీరు విసర్జించే వీర్యబిందువును గమనించారా?
56:59  أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
ఏమీ? మీరా, దానిని సృష్టించే వారు? లేక మేమా దాని సృష్టికర్తలము?
56:60  نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
మేమే మీ కోసం మరణం నిర్ణయించాం మరియు మమ్మల్ని అధిగమించేది ఏదీ లేదు;
56:61  عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ
మీ రూపాలను మార్చివేసి మీరు ఎరుగని (ఇతర రూపంలో) మిమ్మల్ని సృష్టించటం నుండి.
56:62  وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
మరియు వాస్తవానికి మీ మొదటి సృష్టిని గురించి మీరు తెలుసుకున్నారు, అయితే మీరెందుకు గుణపాఠం నేర్చుకోరు?
56:63  أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ
మీరు నాటే, విత్తనాలను గురించి, మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా?
56:64  أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
మీరా వాటిని పండించేది? లేక మేమా వాటిని పండించేవారము?
56:65  لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
మేము తలచుకుంటే, దానిని పొట్టుగా మార్చివేయగలము, అప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యంలో పడిపోతారు.
56:66  إِنَّا لَمُغْرَمُونَ
(మీరు అనేవారు): “నిశ్చయంగా, మేము పాడైపోయాము!
56:67  بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
“కాదుకాదు, మేము దరిద్రుల మయ్యాము!” అని.
56:68  أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ
ఏమీ? మీరు ఎప్పుడైనా మీరు త్రాగే నీటిని గురించి ఆలోచించారా?
56:69  أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ
మీరా దానిని మేఘాల నుండి కురిపించే వారు? లేక మేమా దానిని కురిపించే వారము?
56:70  لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
మేము తలచుకుంటే దానిని ఎంతో ఉప్పుగా ఉండేలా చేసేవారము! అయినా మీరెందుకు కృతజ్ఞత చూపరు?
56:71  أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ
మీరు రాజేసే అగ్నిని గమనించారా?
56:72  أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ
దాని వృక్షాన్ని పుట్టించినవారు మీరా? లేక దానిని ఉత్పత్తి చేసినది మేమా?
56:73  نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ
మేము దానిని (నరకాగ్నిని), గుర్తు చేసేదిగా మరియు ప్రయాణీకులకు (అవసరం గలవారికి) ప్రయోజనకారిగా చేశాము.
56:74  فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
కావున సర్వోత్తముడైన నీ ప్రభువు నామాన్ని స్తుతించు.
56:75  فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ
ఇక నేను నక్షత్రాల స్థానాల (కక్ష్యల) సాక్షిగా చెబుతున్నాను.
56:76  وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
మరియు నిశ్చయంగా, మీరు గమనించగలిగితే, ఈ శపథం ఎంతో గొప్పది!
56:77  إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
నిశ్చయంగా ఈ ఖుర్ఆన్ దివ్యమైనది.
56:78  فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ
సురక్షితమైన గ్రంధంలో ఉన్నది.
56:79  لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
దానిని పరిశుద్ధులు తప్ప మరెవ్వరూ తాకలేరు.
56:80  تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ
ఇది సర్వలోకాల ప్రభువు తరుఫు నుండి అవతరింపజేయబడింది.
56:81  أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ
ఏమీ? మీరు ఈ సందేశాన్ని తేలికగా తీసుకుంటున్నారా?
56:82  وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
మరియు (అల్లాహ్) మీకు ప్రసాదిస్తున్న జీవనోపాధికి (కృతజ్ఞతలు) చూపక, వాస్తవానికి ఆయనకు మీరు తిరస్కరిస్తున్నారా?
56:83  فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
అయితే (చనిపోయేవాడి) ప్రాణం గొంతులోనికి వచ్చినపుడు, మీరెందుకు (ఆపలేరు)?
56:84  وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ
మరియు అప్పుడు మీరు (ఏమీ చేయలేక) చూస్తూ ఉండిపోతారు.
56:85  وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ
మరియు అప్పుడు, మేము అతనికి మీకంటే చాలా దగ్గరలో ఉంటాము, కాని మీరు చూడలేక పోతారు.
56:86  فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
ఒకవేళ మీరు ఎవరి అదుపాజ్ఞలో (అధీనంలో) లేరనుకుంటే,
56:87  تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
మీరు సత్యవంతులే అయితే దానిని (ఆ ప్రాణాన్ని) ఎందుకు తిరిగి రప్పించుకోలేరు?
56:88  فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
కాని అతడు (మరణించే వాడు), (అల్లాహ్) సాన్నిధ్యాన్ని పొందినవాడైతే!
56:89  فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ
అతని కొరకు సుఖసంతోషాలు మరియు తృప్తి మరియు పరమానంద కరమైన స్వర్గవనం ఉంటాయి.
56:90  وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
మరియు ఎవడైతే కుడిపక్షం వారికి చెందిన వాడో!
56:91  فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
అతనితో: “నీకు శాంతి కలుగుగాక (సలాం)! నీవు కుడిపక్షం వారిలో చేరావు.” (అని అనబడుతుంది).
56:92  وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ
మరియు ఎవడైతే, అసత్యవాదులు, మార్గభ్రష్టులైన వారిలో చేరుతాడో!
56:93  فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
అతని ఆతిధ్యానికి సలసల కాగే నీరు ఉంటుంది.
56:94  وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
మరియు భగభగమండే నరకాగ్ని ఉంటుంది.
56:95  إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
నిశ్చయంగా, ఇది రూడీ అయిన నమ్మదగిన సత్యం!
56:96  فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
కావున సర్వోత్తముడైన నీ ప్రభువు పేరును స్తుతించు.


ఈ తెలుగు ఖుర్ఆన్ శాంతి మార్గం పబ్లికేషన్ వారు ప్రచురించారు. వారి అనుమతితో ఈ వెబ్ పోర్టల్ పై వేయబడింది.