ಹಜ್ಜ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಭ

  ಹಜ್ಜ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಕ್ಕಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ, ನಿಗದಿತವಾದ ದುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಲು ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ  ಆರಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ, ಮತ್ತು ಹಜ್ಜ್ ಮೂಲಕ, ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವ ವಿಧಿಸುವರು.

ಹಜ್ಜ್ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಜ್ ತೌಹೀದ್ (ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಏಕದೇವೂಪಾಸನೆ) ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಜ್ ಸಹ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಜ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವನ / ಅವಳ ಪಾಪಗಳನ್ನು  ತೊಳೆಯಲಾಗುವುದು.

ಪರಿವಿಡಿ

 ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ

   ಹಜ್ಜ್ ಎಂದರೆ, 'ಅವನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು, ಅಥವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ... ಅಥವ ಒಂದು ' ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಡುವುದು ',ಅಥವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಮಾಡುವುದು. "[E.W. ಲೇನ್, ಅರೇಬಿಕ್-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಕ್ಸಿಕಾನ್ (ಕೇಂಬ್ರಿಜ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, 1984), ಸಂಪುಟ: 1].

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಥವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶರೀಯಾದಲ್ಲಿ

  ಹಜ್ಜ್ ಒಂದು ಅರಬೀ ಭಾಷಾ ಪದವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳು ಅಗತ್ಯ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಕಡೆಗೆ ಎಡೆಯಾಗು. (ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಮನೆ, ಅದರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಲ್ ಕಾಬಾ) ಆದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಕಾಕ್ಕೆ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಜ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ತಿಂಗಳಾದ ದುಲ್-ಹಿಜ್ಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯಾಣ, ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗೆ ಆರಾಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ.

   ಹಜ್ಜ್ ಮಹತ್ವ

   ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯದ ಮಕ್ಕಾ ನಗರದ  ಹಜ್ಜ್ (ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ) ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಐದು ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ (ಆರ್ಕನ್) ಹಜ್ಜ್ ಇಸ್ಲಾಂನಿಂದ ಅದರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಖುರ್’ಆನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಲ್-ಕಾಬಾದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಖುರ್’ಆನ್: “ಮಾನವರಿಗಾಗಿ (ಸಾಮುಉಹಿಕ ಆರಾಧನೆಗೆಂದು) ನಿಗದಿಯಾದ ಪ್ರಥಮ ಭವನವು, ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬಿದ ಮಕ್ಕಃದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲಿ ಇಮ್ರಾನ್, 3 : 96. ಈ ಆಯತ್  ಅಲ್-ಕಾಬಾವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಮನು(ಅ ಸ) ನಿರ್ಮಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುವ ಅಹದೀಸ್’ನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಜ್ಜ್’ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಇಹ್ರಾಮ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಕಾಬಾ ಭವನವನ್ನು ಸುತ್ತುಹಾಕುವುದು(ತವಾಫ್), ಸಯೀ ಮತ್ತು ಜಮರಾತ್’ಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವುದು, ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಯ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟವೆಂದರೆ ಅರಫಾದ ಬಯಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ವಾಸ, ಅದು  ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರ ಅದೇ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಅವರ ವಿದಾಯ ಹಜ್ಜ್’ಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಖುತ್ಬಾವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಜ್ಜ್ ಮುಜ್’ದಲಿಫಹ್, ಪ್ರಾಣಿಯ ತ್ಯಾಗ ಅಥವ ಅರ್ಪಣೆ , ಜಮ್ ಜಮ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಿನ ಸ್ಥಳ, ಇವೆಲ್ಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರೆ ವಿಧಗಳು

  ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

1.            ಉಮರಾ (ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ) ಅವರು ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

2.            ಹಜ್ಜ್ (ಅಧಿಕೃತ ಯಾತ್ರೆ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅನೇಕ ಯಾತ್ರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ದುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾ (ಹಿಜ್ರಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು) ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹಜ್ಜ್’ನ ಕುರಿತು ಖುರ್’ಆನಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ; “ ಹಜ್ಜ್’ಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳುಗಳಿವೆ. (ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್’ನ 10ನೇ ತಿಂಗಳು, 11ನೇ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 12ನೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳು, ಅಂದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳು) ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತವನು (ತಿಳಿದಿರಲಿ) ಹಜ್ಜ್’ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಸಲ್ಲದು ಯಾವುದೇ ಪಾಪಕೃತ್ಯ ಸಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಜಗಳ ಸಲ್ಲದು. ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಬಲ್ಲನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ. (ಯಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ) ಅವಶ್ಯಕ ಯಾತ್ರಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಟೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಾತ್ರಾಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರೆ, ನನಗೆ ಅಂಜಿರಿ. ಅಲ್ ಬಖರಃ 2 : 197.

  ಹಜ್ಜ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ

   ಹಜ್ಜ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರು  ತಿಳಿಸಿದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಐದು ಅಧಾರ ಸ್ಥಮಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಬ್ನೆ ಉಮರ್(ರ ಅ)ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು, ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರು ಹೇಳಿದರು; ಇಸ್ಲಾಮ್ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಭಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ದೇವರು ಇತರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ  ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ತಿಳಿಸಿದರು ನಿಯಮಿತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಜಕಾತ್, ಹಜ್ಜ್ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು. "ಸಹಿಹ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಸಂಪುಟ 1: 8ಮತ್ತು ಸಹಿಹ್ ಅಲ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪುಟ 1: 1

ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಹಜ್ಜ್’ಗೆ  ಕರೆ

  ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು  ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ(ಅ ಸ) ಅವರು ಹಜ್ಜ್’ಗೆ ಮೊದಲ ಕರೆ ನೀಡಿದರು, ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಖುರ್’ಆನ್’ನ ಮುಂದಿನ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ಹಜ್ಜ್’ಗಾಗಿ ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದನು: “ಮತ್ತು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಹಜ್ಜ್’ನ ಕರೆ ನೀಡಿರಿ. ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಲೂ, ದೂರದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಬರುವ ಕ್ಷೀಣ ಒಂಟೆಗಳನ್ನೇರಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ಅಲ್ ಹಜ್ಜ್ 22 : 27. ಇಬ್ನೆ ಕಸೀರ್ ಹೇಳಿದರು; ಈ ಆಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ: ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ, ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮನೆಗೆ  ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಬರುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳಿದಾಗ . ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ (ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು) ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು : ಓ ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಲಾರದು  ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳಿದನು: ನೀವು ಕರೆಯಿರಿ, ಮತ್ತು ಇದು ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು: ನೀವು ಕರೆಯಿರಿ, ಮತ್ತು ಇದು ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗ ಅವರು  ತನ್ನ ಮಾಖಾಮ್(ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ) ನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು ಅಥವ ಕಲ್ಲು ಅಥವ ಅಲ್-ಸಫಾರ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು ಅಥವ ಅಬು ಕುಬ್ಯಾಸ್ (ಕಾಬಾ ಬಳಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ) ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅವರು ಹೇಳಿದರು . ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದರು. ಪರ್ವತಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಧ್ವನಿಯು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಲುಪಿತು  ಮತ್ತು ಅವರ (ತಾಯಿಯ) ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು (ಪಿತಾಮಹರ) ಗಂಡಸರು ಕೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳು, ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದಿನವು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವ ಹಜ್ಜ್’ನ್ನು ಜನರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ: ಮತ್ತು ಹೇಳುವರು ಲಬ್ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಲಬ್ಬೈಕ್. ಇದು ಇಬ್ನ್ 'ಅಬ್ಬಾಸ್ (ರ ಅ) ಮತ್ತು ಮುಜಾಹಿದ್, ಇಕ್ರಿಮಾ, ಸಯೀದ್, ಇಬ್ನ್ ಜುಬೈರ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರದಿಗಳಿಂದ ಇದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಬ್ನ್ ಜರೇರ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ನ್ ಅಬಿ ಹಾತಿಮ್ ಅವರು ವೀವರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

   ಹಜ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಕಾಲದ (ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವರಿಗೆ  ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರು– ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಮನೆ - ಕಾಬ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (ಅವನ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು)ರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು  ಕಾಬ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಖುರ್’ಆನಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು: “ ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ಭವನ (ಕಾಬಾ)ವನ್ನು ಇಬ್ರಾಹೀಮರ ನೆಲೆಯಾಗಿಸಿದಾಗ (ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಆದೀಶಿಸಿದ್ದೆವು) ನೀವು ಏನನ್ನೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪಾಲುಗೊಳಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ , (ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆಂದು) ನಿಲ್ಲುವವರಿಗಾಗಿ, ಬಾಗುವವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಷ್ಟ್ರಾಂಗ ಎರಗುವವರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಭವನವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಡಿರಿ”. ಅಲ್ ಹಜ್ಜ್ 22 : 26.

   ಕಾಬಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ (ಅ ಸ) ಹಜ್ಜ್’ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಕ್ಕಾಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಮಗ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು (ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು) ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಹೆಗೆಗೋ, ಕ್ರಮೇಣ ಸಮಯದ ಅಂಗೀಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಹಜ್ ವಿಧಿಗಳ ರೂಪ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಎರಡೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ  ಅರೇಬಿಯಾದ್ಯಂತ ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಂತೆ, ಕಾಬಾ ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಗೋಡೆಗಳು ಕವನಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿ ಮೇರಿಯಮ್’ರ (ಅ ಸ)ಚಿತ್ರವೂ ಸಹ ಇದ್ದವು  ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 360ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ತಲ್ಬೀಯಾಹ್ "ಲಬ್ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಲಬ್ಬೈಕ್" ಸಹ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿತು. ಬಲಿಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾಬಾದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಬಾದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ತಂಭಗಳಿಂದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತೂರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತು. ಹೀಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದರು.

  ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ದುಃಖಕರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಮಾರು ಎರಡುವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ  ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ದೀರ್ಘ ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಂತರ, ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂರ (ಅ ಸ) ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಿತು ಅದು ಖುರ್’ಆನ್’ನ ಅಲ್ ಬಖರಃ 2 : 129ನಲ್ಲಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ(ಅ ಸ) ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ತೌಹೀದ್ [ನಿಜವಾದ ಏಕದೇವನ] ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡಿದರು - ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ (ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ) ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪೈಗಂಬರರು ಬಂದು ಅದೇ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು - ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ  ನಿಯಮವನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ನಗ್ನತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಬಾವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮುಂದಿಟ್ಟ ವಾದವು ಖುರ್’ಆನ್’ನ  ಮೂಲಕ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

  ಹಜ್ಜ್’ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆಯು ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ  ಭಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗೆ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನವೀನಗೊಳಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿರು ಮತ್ತು ಅವರು ದೇವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು; ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಂಬಿಕೆಯ ಐದು ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಜ್ಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಜೀವನದ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಭಕ್ತಿ, ಜಕಾತ್ (ಭಿಕ್ಷೆ) ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭೌತಿಕ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲದರ ಕಡೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ಅವನ ವಿನಮ್ರ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿದೆ: ' ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ,...' ಎಂದಾಗ.

ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಜ್ಜ್ ಷರತ್ತಿನ ಬಾಧ್ಯತೆ

  ಹಜ್ಜ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿಟಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಜರಿಯ  ಒಂಬತ್ತನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಪೈಗಂಬರರು ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಖುರ್’ಆನ್’ನ್ನ ಆಯತ್’ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ (ಅಲ್-ವುಫುದ್) ವರ್ಷ, ಖುರ್’ಆನ್ ಅಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ 3 : 97, ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳುವನು, “ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಈ ಭವನದ ಹಜ್ಜ್ (ಯಾತ್ರೆ) ಮಾಡುವುದು , (ಇಲ್ಲಿಗೆ) ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಲ್ಲ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ”. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ. ಈ ಆಯತ್(ಸೂಕ್ತಿ) ಹಜ್ಜ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.

ಅನೇಕ ಹದೀಸ್’ಗಳು ಇದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಖಿತ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ  ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಒಮ್ಮತದ ಪ್ರಕಾರ, ವಯಸ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಮನು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

  ಅಬೂ ಹುರೈರಾ (ರ ಅ)ರವರು ಹೇಳಿದರು, ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರು ಒಂದು ಪ್ರವಚನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು; “" ಓ ಜನರೇ, ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಜ್ಜ್’ನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ , ಆದ್ದರಿಂದ ಹಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದರು  ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೇಳಿದನು: ಓ ಪೈಗಂಬರರೆ "ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕಡ್ದಾಯವೋ? ಎಂದು , ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳುವ ತನಕ ಅವರು ( ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ) ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅವರು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು: "ನಾನು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಅದು (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ) ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ." ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು; : "ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೇಳಲು ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸದಿರಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದ ಜನಾಂಗದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸಿದರು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಿರಿ” . "ಸಹಿಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್  1337.

 ಇಬ್ನೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ (ರ ಅ) ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವರು ; "ಹಜ್ಜ್’ನ  ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು  ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ”.

   ಹಜ್ರತ್ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಅಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಿ ಹೀಗೆಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖಾತ್ತಾಬ್(ರ ಅ) ಹೇಳಿದರು; "ಯಾರು ಹಜ್ಜ್’ನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತರೋ ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯಹೂದಿ ಅಥವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸತ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸವಾಗಲಾರದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ."

ಹಜ್ಜ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುವ ಮುಂಚಿನ ಅಥವ ಪೂರ್ವದ ನಿರ್ಭಂಧಗಳು

ಪ್ರತಿ ವಯಸ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಮನಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

1.            ಇಸ್ಲಾಮ್

   ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಹಜೀಬ್ (ರ ಅ) ಮತ್ತು ಮುಖ್ತಾಸರನ ಲೇಖಕ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅದರ ಸಿಂಧುತ್ವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅದರ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿದೆ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅದರ ಸಿಂಧುತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿದೆ.

2.            ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

  ಯಾರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

3. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಮೂರನೇ ಪೂರ್ವಸೂಚನೆ ಎಂದರೆ  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಒಬ್ಬನು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.

4. ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ

ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ. ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಹಜ್ಜ್’ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.

5. ವಿವೇಕ

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವ ಸರಿಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹಜ್ಜ್ ಹುಚ್ಚುತನದವನಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ.

6. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ

ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹಜ್ಜ್ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಪತಿ, ಆಕೆಯ ಮಗನ ಜೊತೆ, ತಂದೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಡನೆ ಅವಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಬ್ನ್ ಉಥೈಮೀನ್ (ಅ ಸ)ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಹಜ್ಜ್’ನ್ನು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾನ್ಯಮಾಡಿದರೂ, ಅವಳು ಹಜ್ಜ್’ಗಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅವಳು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾದಿದಂತೆ.

7. ಇತರರಿಗೆ ಹಜ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ

ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಹಜ್ಜ್’ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಸತ್ತವರ ಅಥವ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಜ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅನಾರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು.

ಅಂಕಿಅಂಶ

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಜ್ಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು  3ಮಿಲಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಮರು, 70ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಮಕಾಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜ್’ನ  ಮಹತ್ವದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಇಬಾದತ್’ನ (ಪೂಜೆ) ಅರ್ಹತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಲು ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ

1.            ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್’ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಪರಲೋಕ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪುರುಷನಿಗಾಗಲಿ ಅಥವ ಲೌಕಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ.

2.            ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪದ ಮತ್ತು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಸುನ್ನಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಜ್ಜ್ ಉದ್ದೇಶ

• ಇದು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಮ್ಮಹ್ದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಹೃದಯದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು.ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳಿದನು; “ಇದುವೇ (ದೇವಾದೇಶ) ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಮನದೊಳಗಿನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಟೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ”. ಅಲ್ ಹಜ್ಜ್ 22 : 32.

• ಹಜ್ಜ್’ನ  ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಐಹ್ರಾಮ್ ಧರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣದಿಂದ ತೌಹೀದ್ (ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಏಕೀಶ್ವರ) ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಒಡೆತನದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

• ಹಜ್ಜ್ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ (ಮುಶ್ರಿಕೀನ್) ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳುವನು; “ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ಬಹುದೆವಾರಧಕರು ಮಲಿನರು. ಈ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅವರು (ಬಹುದೇವರಾಧಕರು, ಪೇಗನ್ಗಳು, ವಿಗ್ರಹರಾಧಕರು, ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ  ಏಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದವರು) ‘ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್’ನ ಹತ್ತಿರ ಬರಬಾರದು. ನಿಮಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಭಯವಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪನ್ನರಾಗಿಸುವನು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಿರುವವನು ಯುಕ್ತಿವಂತನು ಆಗಿರುವನು”. ಅತ್ತೌ’ಬ 9 : 28. 

• ಹಜ್ಜ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅರಫಾದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಯಾರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ.

• ಹಜ್ಜ್ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಜ್ಜ್’ಯಾತ್ರಿಗಳು  ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕಿಬ್ಲಾಹ್’ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದೇ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಅರ್ಥವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ; ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಅಥವ ಗುಲಾಮ, ಯಾವುದೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವ ಕಳಪೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

• ಅವನು / ಅವಳು ಹಜ್ಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವನ / ಅವಳ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆಯಲಿದೆ, ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ) ಹೇಳಿದರು: "ಯಾರು ಹಜ್ಜ್’ನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವ ಯಾವುದೇ ಪಾಪದ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂದೇ ಜನ್ಮ  ಕೊಟ್ಟ ದಿನದಂತೆ".

  ಯಾತ್ರಿಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಜ್ಜ್’ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಕರ್ಷಕವಿಲ್ಲದ ಸಾಧಾರಣ  ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರ  ನಿಲುವು ಒಂದೇ.

   ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಲು, ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಗೊಳಿಸಲು, ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಜ್ಜ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಜ್ಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಂತರ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ  ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ,

 ಖುರ್’ಆನ್’ನ್ನಲ್ಲಿ ಹಜ್ಜ್

ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಹಜ್ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವ ಖುರ್’ಆನ್’ನ ವಿವಿಧ ಆಯತ್’ಗಳು ಇವೆ. ಖುರ್’ಆನ್’ನ್ನ ಕೆಲವು ಆಯತ್’ಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

“ಖಂಡಿತ, ‘ಸಫಾ’ ಮತ್ತು ‘ಮರ್ವಃ’ಗಳು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಭವನ ‘ಹಜ್ಜ್’ (ಕಡ್ಡಾಯ ಯಾತ್ರೆ) ಅಥವ ‘ಉಮ್ರಃ’ (ಐಚ್ಚಿಕ ಯಾತ್ರೆ) ನಡೆಸುವನು ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸ್ವಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡ ಹೊರಟವನು (ತಿಳಿದಿರಲಿ); ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು (ಒಳಿತಿನ) ಪ್ರಶಂಸಕನು ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ”. ಆಲ್ ಬಕರಃ 2 : 158.

  “ನೀವು ‘ಹಜ್ಜ್’ ಹಾಗೂ ‘ಉಮ್ರ’ (ಯಾತ್ರೆ) ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಿ”. (ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರು ತೋರಿಸಿರುವುದರ ಪ್ರಕಾರ) ಅಲ್ ಬಖರಃ : 2 : 196. 197. 198.

“ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿವೆ. ಇಬ್ರಾಹೀಮರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವನು ಸುರಕ್ಷಿತನಾದನು, ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಈ ಭವನದ ಹಜ್ಜ್ (ಯಾತ್ರೆ) ಮಾಡುವುದು,  (ಇಲ್ಲಿಗೆ) ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಲ್ಲ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವವನು (ತಿಳಿದಿರಲಿ)- ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಸರ್ವಲೋಕಗಳಿಂದ ನಿರಪೆಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ”. ಅಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ 3 : 97.

  “ ಮತ್ತು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ‘ಹಜ್ಜ್’ನ ಕರೆ ನೀಡಿರಿ. ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಲೂ, ದೂರದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಬರುವ ಕ್ಷೀಣ ಒಂಟೆಗಳನ್ನೆರಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು” ಅಲ್ ಹಜ್ಜ್ 22 : 27.

  ಹಜ್ಜ್ ಸುನ್ನಾ ಆಗಿದೆ

ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಹಜ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವ ವಿವಿಧ ಅಹಾದಿಸ್’ಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ . ಕೆಳಗೆ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಕೆಲವು ಅಹಾದೀಸ್’ಗಳು ಇವೆ.

ಇಬ್ನೆ ಉಮರ್(ರ ಅ) ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕರು ಹೇಳಿದರು:

"ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಈ ಕೆಳಗಿನ 5ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆನಿಂತಿದೆ: 1. ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಹೊರತು ಪೂಜಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇತರ ಯಾರು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸುವುದು, ಹಾಗೂ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ) ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ದಾಸ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿರಿಸುವುದು . 2. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು. 3. ಜಕಾತ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು (ಅಂದರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಚಾರಿಟಿ). 4. ಹಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. (ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಾ ಯಾತ್ರೆ) 5. ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿರಿವುದು "ಸಹಿಹ್ ಅಲ್ ಬುಖರಿ ಸಂಪುಟ 1: 8 

  ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಹೇಳಿದರು ; "ತೀರಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಹಜ್ಜ್’ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್." ಒಬ್ಬ  ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರೋಗವು ಅವನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹಜ್ಜ್’ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸದೆ ಮರಣಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಯಹೂದಿ ಎಂದು ಅಥವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ತಿರ್ಮಿದಿ 2535, ಅಬು ಉಮಾಮಾ (ರ ಅ)ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ  (ದರಿಮಿ ಅದನ್ನು ಹರಡಿದರು)

 ಅಬೂ ಹುರೈರಾ (ರ ಅ)ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ; 'ಯಾರು ಹಜ್ಜ್’ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಫತ್ (ಅಶ್ಲೀಲತೆ) ಅಥವ ಫ್ಯೂಸೂಕ್ (ಉಲ್ಲಂಘನೆ) ಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ದಿನದಂದು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. " (ಸಾಹಿಬ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ)

  ಆಯಿಷಾ (ರ ಅ) ರವರು ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು, "ನಾವು (ಮಹಿಲೆಯರು) ಜಿಹಾದ್ ಏಕೆಮಾಡಬಾರದು  ಜಿಹಾದ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ?." ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, 'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಿಹಾದ್ ಬದಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಿಹಾದ್ ಒಂದು ಹಜ್ಜ್  ಮಬ್ರುರ್!ಆಗಿದೆ ಎಂದರು ' ಆಯಿಷಾ (ರ ಅ) ನಂತರ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಹಜ್ಜ್’ನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ".ಎಂದರು. ಸಹಿಹ್ ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಿಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್;

   ಅಬೂ ಹುರೈರಾ (ರ ಅ)ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ; 'ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗಾಗಿ ಹಜ್ಜ್ ಮಾಡುವವನು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದವನು (ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ), ಪಾಪ ಮಾಡದಿರುವವನು, ಅಥವ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿವಾದಾಸ್ಪದದಲೀ ತೊಡಗದಿರುವವನು  (ಹಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ), ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ದಿನದಂದು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. " ಸಹಿಹ್ ಬುಖಾರಿ 1449. ಸಹಿಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ 1350.

  ಅಬೂ ಹುರೈರಾ (ರ ಅ)ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ; "ಉಮ್ರಾವು ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿನ ಉಮ್ರಾದ ನಡುವಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಜ್ಜ್’ಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲ." (ಸಹಿಹ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ 1683, ಸಹಿಹ್ ಅಲ್ ಮುಸ್ಲಿಂ 1349)

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

• ಹಜ್ಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾ  ವಿಧಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶೇಕ್ ನಾಸಿರ್ ಉದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಬಾನಿ ಅವರಿಂದ

• ಹಜ್ಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕ ಶೇಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಸಹೀಹ್ ಅಲ್-ಉಥೈಮೀನ್

• ಹಜ್ಜ್ ಮತ್ತು ತೌಹೀದ್ ಪುಸ್ತಕ ಡಾ|| ಸಾಲೇಹ್ ಅಸ್ ಸಾಲೆಹ್ ಅವರಿಂದ

• ಹಜ್ಜ್ ಗೈಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಶೇಕ್ ಅರ್ಷದ್ ಬಶೀರ್ ಮದನಿ ಅವರಿಂದ

1148 Views
Correct us or Correct yourself
.
ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ