ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ರವರ ಅಂತಿಮ ಹಿತೋಪದೇಶ

  ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಜುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾದ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ 'ಮೌಂಟ್ ಅರಾಫತ್ ನ ಯುರೇನಾ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ 10 ಎ ಹೆಚ್’ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಹಜ್ಜ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಧಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ವಿದಾಯ ಹಜ್ಜ್’ಯಾತ್ರೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಓ ಜನರೇ, ನನ್ನಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ, ಈ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನಿರುವೆನೊ ಅಥವ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಇರುವೆನು.  ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರಿ, ಮತ್ತು ಈ ಮಾತನ್ನು(ಸಂದೇಶವನ್ನು) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿ.

 

ಪರಿವಿಡಿ

ವಿದಾಯ ಭಾಷಣದ  ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ವಿದಾಯ ಭಾಷಣವು ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ

   ಓ ಜನರೇ, ನೀವು ಈ ತಿಂಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವಂತೆ, ಈ ದಿನ, ಈ ನಗರವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಆಸ್ತಿ ಪವಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು. ತಮ್ಮ ನಿಯೋಚಿತ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ. ಯಾರಿಗೂ ನೋಯಿಸದಿರಿ ಯಾರೂ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ದಿನ

ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಿರೆಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲೆಕ್ಕಮಾಡುವನು.

ಬಡ್ಡಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ

   ಅಲ್ಲಾಹನು ಬಡ್ಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಅಥವ ನೋಯಿಸದೆ. ಬಡ್ಡಿಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ (ಪೈಗಂಬರರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ...

ಶೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

   ಶೈತಾನನಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ. ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವೆನೆಂದು ಅವನು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕು ಬಾದ್ಯತೆಗಳು

   ಓ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಅವರೂಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ದಯೆಯಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದಯೆತೋರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಬದ್ಧವಾದ ಸಹಾಯಕರು. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಅಂತೆಯೆ ಎಂದಿಗೂ ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಾರದು.

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಂಭಗಳು

   ಓ ಜನರೇ, ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರಿ, ಅಲ್ಲಾಹ್’ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಐದು ದೈನಂದಿನ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ಸ್ವಲಾಹ್)ಗಳಲ್ಲಿ, ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಝಕಾತ್’ನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹಜ್ಜ್ ಮಾಡಿ.

ತಕ್ವಾದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ (ಸದಾಚಾರ)

  ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲವು ಆದಮ ಹಾಗೂ ಹವ್ವಾನಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಅರಬೇತರನಿಗೆ ಅರಬನಿಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಲ್ಲ ಅಥವ ಅರಬನಿಗಿಂತ ಅರಬೇತರನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ; ಅಂತೆಯೇ ಬಿಳಿಯನು ಕರಿಯನಿಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನಿಗೆ ಸಹೋದರನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಂದೇ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮನಿಗೆ ಏನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಬಾರದು ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಡದ ಹೊರತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.

 

ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ

  ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ, ನಾನು ಹೋದ ನಂತರ ನೀತಿಯ ಪಥದಿಂದ ತಪ್ಪಬೇಡಿರಿ.

ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪೈಗಂಬರಿಕೆ(ಪ್ರವಾದಿತ್ವ/ಸಂದೇಶವಾಹಕತ್ವ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಓ ಜನರೇ, ನನ್ನ ನಂತರ  ಯಾವುದೇ ಪೈಗಂಬರ್ ಅಥವ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಖುರ್’ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್’ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿ

   ಕಾರಣ ಆದ್ದರಿಂದ, ಓ ಜನರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಖುರ್’ಆನ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಸುನ್ನತ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ದಾರಿತಪ್ಪಲಾರಿರಿ.

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ/ಸಾಗಿಸಿ

  ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವವರು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ/ಸಾಗಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ; ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಪದಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳುವವರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಪದಗಳನ್ನು ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು "ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತೀರ್ಮಾನ

ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪೈಗಂಬರರು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಂದ ಅವತೀರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದು ಖುರ್’ಆನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವೀರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು:

“ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ”. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ ಮಾಇದಃ 5 : 3,

ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರ ಕೊನೆಯ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಖುತ್ಬತುಲ್ ವಿದಾ(ವಿದಾಯ ಭಾಷಣ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಹದೀಸ್’ಗಳು 1616, 1626, 6361, ಸಹಿಹ್ ಮುಸ್ಲಿಂ 98, ತಿರ್ಮಿದಿ 1628, 2046, 2085 ಮತ್ತು ಮುಸ್ನದ್ ಅಹ್ಮದ್ 19774 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

http://www.beconvinced.com/archive/en/article.php?articleid=0039&catid=05&subcatname=A%20mercy%20To%20Mankind

435 Views
Correct us or Correct yourself
.
ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ