ದುಲ್ ಖಾಯೆದಹ್

ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳೂ ಸಹ ಒಂದು ತಿಂಗಳು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಹಿಜ್ರಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮಾನದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10 ದಿನ ಸೌರ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್’ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. [1]

ಪರಿವಿಡಿ

ಖುರ್’ಆನ್

   ಖುರ್’ಆನಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್’ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿವೆ: “ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಬಳಿ (ವರ್ಷದಲ್ಲಿ) ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡು. ಅವನು, ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಿನವೇ ಹಾಗೆಂದು ವಿಧಿಸಿರುವನು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾವನ ತಿಂಗಳುಗಳು. (ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್’ನ 1 ನೇ, 7 ನೇ, 11 ನೇ, 12 ನೇ, ತಿಂಗಳುಗಳು) ಇದುವೇ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮ. ಆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮೆಸಗಬೇಡಿ. (ಖುರ್’ಆನ್ ಅತ್ತೌಬ 9 : 36)

ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್’ನ ತಿಂಗಳುಗಳು

1.            ಮುಹರ್ರಮ್

2.            ಸಫರ್

3.            ರಬಿ ಉಲ್ ಅವ್ವಲ್

4.            ರಬಿ ಉಲ್ ಆಖಿರ್

5.            ಜುಮದಾ ಅಲ್ ಉಲಾ

6.            ಜುಮದಾ ಅಲ್ ಆಖರ್

7.            ರಜಬ್

8.            ಶಾಬಾನ್

9.            ರಮ್’ಜಾನ್

10.          ಶವ್ವಾಲ್

11.          ದುಲ್ ಖಾಯೆದಹ್

12.          ಜುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾ [2]

ಹದೀಸ್

   ಅಬೂ ಬಕರ್ (ರ ಅ)ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ)ರು ಹೇಳಿದರು.  "ವರ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ  ನಾಲ್ಕು, ಪವಿತ್ರವಾದವು, ಮೂರು ಸತತ ತಿಂಗಳುಗಳು ದುಲ್-ಖಾಯೆದಹ್, ದುಲ್-ಹಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಮುಹ್ರಮ್ ಮತ್ತು ರಜ್ಜಬ್, ಜುಮದಾ ಮತ್ತು ಶಾಬನ್ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತದೆ." ಸಹಿಹ್ಅಲ್-ಬುಖಾರಿ 2958 (NE) [ಸಂಪುಟ 4: 419] ಮತ್ತು 4662, ಸಾಹಿಹ್ ಮುಸ್ಲಿಂ 1679 ಮತ್ತು ಅಬು ದಾವೂದ್ 1942 [3]

   ಅನಸ್ (ರ ಅ) ರವರಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಪೈಗಂಬರ್ (ಸ) ನಡೆಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಉಮ್ರಾಗಳು, ದುಲ್-ಖಾಯೆದಹ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದವು,ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನುಅವರು ತಮ್ಮ ಹಜ್’ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. (ಅಂದರೆ ದುಲ್-ಹಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ) ಅವರು ದುಲ್-ಖಾಯೆದಹ್’ದಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಹುದೈಬಿಯದ ಯುದ್ಧ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಮ್ರಾವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಲ್ ಖಾಯೆದಹ್’ದಲ್ಲಿ ಹುನೈನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಜಿರಾನಾದ ವಿತರಣೆಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಮರಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು, ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಉಮರಾ ತನ್ನ ಹಜ್’ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಿತು. ಸಹಿಹ್ ಅಲ್-ಬುಖರಿ 4148 (ಸಂಪುಟ 5: 469)

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

   ತಿಂಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ:

1-      ಏಕೆಂದರೆಯುದ್ಧ ಶತ್ರುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

2-      ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಿತಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಇತರ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಈ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ್’ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಖುರ್’ಆನ್ ಸೂರ ತೌಬ 9:36

-ಆದರೂ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಾಮ್ ಅಥವ ನಿಷೇಧಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ವಾಂಸರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು

     ಅಲ್ ಸ’ಅದಿ (ರ ಅ) ಹೇಳಿದರು. (ಪುಟ 373)"ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರಿಗೆ  ಸಮಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ,ಅವರು ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು,ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ,ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಂದೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುದಿರಿ.

    ನಾಲ್ಕು ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಂತೆ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು,ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ  ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ,ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ,ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಷೇಧಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಮಯಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ. [4]

ನೋಡಿರಿ

ಮುಹರ್ರಮ್, ರಮಜಾನ್, ಸಫರ್, ರಬಿಉಲ್ ಅವ್ವಲ್, ದುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾ, ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್.

ಆಧಾರ

[1] http://snahle.tripod.com/higri.htm

[2] http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=articles&id=155869

[3] http://islamqa.info/en/75394

[4] http://islamqa.info/en/75394

794 Views
Correct us or Correct yourself
.
ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ