ಖುಲಾ ಅಥವ ಖುಲ್

   ಖುಲ್` ಅಥವಾ ಖುಲಾ ಎನ್ನುವುದು ಅರೆಬಿಕ್ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇದರರ್ಥ "ಮುಕ್ತಾಯ". ಖುಲಾ ', ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ - ಪತ್ನಿ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಆದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಆಗುವಂತಹದ್ದು.

 

ಪರಿವಿಡಿ

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅರ್ಥ

   ಖುಲಾ ಎಂಬುದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಗಂಡನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ( ಅವಳಿಂದ ವಿತ್ತೀಯ ಲಾಭ) ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮದುವೆಯ ಬಂಧನದಿಂದ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ. 

ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ

   ಖುಲಾ (ಅಕ್ಷರಶಃ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಥವ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ) ಬೇರೆಯಾಗುವಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಪದ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಹೆಸರು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬೇರೆಯಾಗಲು (ತೆಗೆದುಹಾಕಲು) ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಉಡುಪುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಖುಲಾ ಎಂಬುದು ಆಕೆ ತನ್ನ ಉಡುಪಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಥವ ಬಿಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

   ಮಹೊನ್ನತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಖುರ್’ಆನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವನು; “ ಉಪವಾಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೆಯಾಗಿರುವರು ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೆಯಾಗಿರುವಿರಿ”. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ ಬಖರಃ 2 : 187. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರೊಫ್ (ಅದರ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿಯ) ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಬಂಧನವು ಕುಟುಂಬದ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳುವನು ; “ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದಲೇ, ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಖೆಸಿರುವುದು- (ಇವೆಲ್ಲಾ) ಅವನ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ರೂಮ್  30 : 21.

ಈ (ಸಂಬಂಧ) ಮದುವೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪಡೆದಾಗ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಅಥವ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆತಂಕ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಪತಿ ದಯೆಯಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪತಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 ಖುರ್’ಆನ್

  ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳುವನು; “ಅನಂತರ ನ್ಯಾಯಯೋಚಿತವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ತಡೆದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ ಬಖರಃ 2 : 229.

 “ ಇನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರು (ದಂಪತಿಗಳು) ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ತನ್ನ ವಿಶಾಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು (ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ) ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವನು. ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಂತು ತುಂಬಾ ವೈಶಾಲ್ಯ ಉಳ್ಳವನೂ ಯುಕ್ತಿವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನಿಸಾ 4 : 130.

ಹದೀಸ್

ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ (ಆರ್) ಸಾಬಿತ್ ಇಬ್ನ್ ಖ್ವೇಸ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಸಂಭಂಧವನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರು, ಪೈಗಂಬರ್(ಸ)ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪೈಗಂಬರ್(ಸ)ರು ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿನ ಋತುಚಕ್ರದ ಒಂದು 'ಇದ್ದತ್’ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಸುನನ್ ಅತ್ತಿರ್’ಮಿಜಿ 1185; ಅಬೂದಾವೂದ್ 2229. ಅನ್ ನಸಾಯಿಯಿಂದಲೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ 3497 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ ರಬೀ ಬಿನ್ ಅಫ್ರಾರವರ ಹದೀಸ್’ನಿಂದ. ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಖಯ್ಯೀಮ್ ಅವರಿಂದ ಎರಡೂ ಹದೀಸ್’ಗಳನ್ನು ಸಹೀಹ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ .

  ಖುಲಾಗೆ ಕಾರಣಗಳು

ಪತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುರಿತು ಭಿನ್ನತೆ ಕಂಡು ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದೈಹಿಕ ನೋಟ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವ ತನ್ನ (ಪತಿಯ) ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ತಾನು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಅವಳು ಭಯಪಟ್ಟರೆ; ಇಂತಹಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಕೋರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣದ ಅಥವ ಲಾಭದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳುವನು; “ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ತಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದೆಂಬ ಭಯವಿರುವ ಸ್ಥತಿಯ ಹೊರತು. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾರರೆಂಬ ಭಯವಿರುವಾಗ, ಪತ್ನಿಯು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಇವು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಿತಿಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೀರಬೇಡಿ. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ ಬಖರಃ 2 : 229.

ಇದರ ಅರ್ಥ: ಗಂಡ ಅಥವ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವರು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದುಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ(ಅವನ ಸಹಚರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ), ನಂತರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಇರಬಾರದು (ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ). ಪತಿ ಸಂಭಾವನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಖುಲಾದ ಕಾಯಿದೆ(ನಿಯಮ)

   ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಬಹುದು ಅದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪತಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯಲು ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಬರ್(ತಾಳ್ಮೆ) ಇರಬೇಕು ಯಾರೂ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅರಸುವುದಿಲ್ಲ.

   ಖುಲ್ ಎಂಬುದು ಮುಬಾಹ್ (ಅನುಮತಿ) ಆಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳಿರಬೇಕು - ಹಿಂದಿನ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟರೆ. (ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ) ಇದು ಮಕ್ರೂಹ್ (ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ) ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಖುಲಾ ಅರಸುವುದು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಾಮ್ (ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ) ಆಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಪೈಗಂಬರ್(ಸ) ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: " ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ (ಖುಲ್) ಕೇಳಿದರೆ, ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಪರಿಮಳವೂ ಹರಾಮ್ (ನಿಷಿದ್ಧ) ಆಗಿದೆ. (ಅಂದರೆ ಅವಳು ವಾಸನೆಯನ್ನೂ ಮೂಸುವುದಿಲ್ಲ). " ಅಬೂದಾವೂದ್ 2226, ಅತ್ತ್’ತಿರ್’ಮಿಜಿ. 1187, ಮತ್ತು ಇಬ್ನೆ ಮಾಜಾ 2055.

ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಶೇಖ್ ಇಬ್ನೆ ತೈಮಿಯಾ(ರ) ಹೇಳಿದರು : ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ಆ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ (ಅವಳ ಸಂಗಾತಿಯ)ಎಂದಾದರೆ. "ಖುಲಾ" ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಸುನ್ನತ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬಂಧಿತಳು ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ”.  ಮಜ್’ಮುಆ ಅಲ್ ಫತಾವಾ (32/282)

   ಪತಿಯು ಅವಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಆಕೆಯು ತನ್ನನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾಳೆ (ಇದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಅವಳಿಗೇ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ) ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಧ್ವಾಲಿಮ್ ಅಥವ ದ್ವಲೀಮ್ (ಸಂಕಟಗಾರ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ) ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಣಪಡೆಯಲು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹರಾಮ್(ನಿಷಿದ್ಧ) ಆಗಿದೆ, ಆ ಖುಲಾವು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳುವನು; “ ಓ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನೀವು ಬಲವಂತದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಿರೋ(ಮರ್ಹ್) ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು (ಮನೆಯಲ್ಲಿ) ತಡೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು”  ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನಿಸಾ 4 : 19.

  ಅಂದರೆ ಅವರುಒಟ್ಟಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರ್ಥ ಇನ್ನು ಗಂಡನಿಂದ ವಿವಾಹವಾದರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಖಂಡನೆ ಹೊರತು ಹಾಗು ವಧುದಕ್ಷಿಣೆ ಮರಳಿ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ತಾನು ಅವಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅವನು ಬಲವಂತ ಪಡಿಸಬಾರದು ಅಥವ ಅವಳು ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳುವನು; “ ಓ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನೀವು ಬಲವಂತದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಿರೋ(ಮರ್ಹ್) ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು (ಮನೆಯಲ್ಲಿ) ತಡೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಅವರೇನಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತ ಅನೈತಿಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದರ ಹೊರತು”  ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನಿಸಾ 4 : 19.

   ಇಬ್ನೆ ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ)ರವರು ಈ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವರು: "ಈ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

"ಈ ಸೂಕ್ತಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವನೋ ಅವಳ ಕುರಿತು ಆದರೆ ಅವಳ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಅವಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಅವನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಕೆಯನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ,(ಕೆಲವರ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ) ಅವನು ಅವಳಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆ ಅವನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಖುಲಾ ಬಯಸುವಳು. ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳುವನು: '... ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ.' ಝಿನಾ (ವ್ಯಭಿಚಾರ) ಎಂದು ಆರ್ಥವಾಗಿ ನಿಜ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತಿ ತನ್ನ ವಧುದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ವಧುದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ ಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಖುಲಾ ನೀಡಬೇಕು. "

  ಖುಲಾದ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ

ಖುಲಾದ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ; ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಇದ್ದಾಗ, ಖುರ್’ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್’ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಜ್ಮಾಅ '(ವಿದ್ವಾಂಸರ ಒಮ್ಮತ)ಕೂಡಾ:

  ಖುರ್’ಆನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಸೂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುಬಹುದು:

  ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳುವನು; “ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ತಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದೆಂಬ ಭಯವಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತು. (ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯವಹರಿಸಲು). ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾರರೆಂಬ ಭಯವಿರುವಾಗ, ಪತ್ನಿಯು (ಖುಲಾ ಪಡೆಯಲು) ಪರಿಹಾರ (ಮಹ್ರ್ ಅಥವ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ) ನೀಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಇವು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಿತಿಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೀರಬೇಡಿ. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ ಬಖರಃ 2 : 229.

   ಸುನ್ನತ್’ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಂತರ ನಾವು ಅಧಿಕೃತ ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ:

  ಇಬ್ನೆ ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ) ವರದಿ ಮಾಡುವರು: ಸಾಬಿತ್ ಬಿನ್ ಖೈಸ್’ರ ಹೆಂಡತಿ(ಜಮಿಲಾಹ್ ಬಿನ್’ತೆ ಸಲೂಲ್) ಪೈಗಂಬರ್(ಸ)ರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರು: “ ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕರೇ; ನಾನು ಸಾಬಿತ್’ರನ್ನು ಅವನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಅಥವ ಅವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದೂರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮಳಾಗಿ, ಇಸ್ಲಾಮೇತರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ (ನಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯಲಾರೆ). " ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕರು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು; "ನಿನ್ನ ಪತಿ ನಿನಗೆ (ಮಹ್ರ್ ಆಗಿ) ನೀಡಿದ್ದ ತೋಟವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುತ್ತೀಯಾ?” ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು “ಹೌದು”ನಂತರ ಫಯಗಂಬರ್(ಸ)ರು ಸಾಬಿತ್’ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು “ ಓ ಸಾಬಿತ್ ನಿಮ್ಮ ತೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ”. ಸಹಿಹ್ ಬುಖಾರಿ 5273 [ಸಂಪುಟ. 7 : 197] ಮತ್ತು ಸುನನ್ ಅಬಿದಾವೂದ್ ಸಂಪುಟ 3, ಪುಸ್ತಕ 10 ಹದೀಸ್ 2056.

ಇಜ್’ಮಾಅದ ಪ್ರಕಾರ; ಇಬ್ನ್ 'ಅಬ್ದುಲ್-ಬರ್ ಹೇಳಿರುವುದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ: ಅಸಮ್ಮತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ(ಖುಲಾ ಅಂಗೀಕಾರದಲ್ಲಿ) ಅಲ್-ಮುಜ್ನಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ- ಸೂಕ್ತಿ[ಅಲ್-ಬಖರಃ: 229] ಅವರು ಈ ರೀತಿ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ: “ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ (ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು) ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತರಬಯಸಿದ್ದರೆ, ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು (ಈ ಹಿಂದೆ) ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದರು ಅವರಿಂದ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಾರದು. ನೀವೇನು ಸುಳ್ಳಾರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗಿ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಿರಾ? ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನಿಸಾ 4 : 20.

  ಖುಲಾಗಾಗಿ ಷರತ್ತು

ಖುಲಾದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳು (ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ) ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು:

1.        ಮಾನ್ಯವಾದ (ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ) ಸಂಭಾವನೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು

2.       ಸಂಭಾವನೆ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಇರಬೇಕು (ಇಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರು) ಯಾರು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪುವರೊ

3.       ಸರಿಯಾದ ಪರಿಗಣನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ -ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಪುರಷನಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

4.       ಖುಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲಾಕ್ (ವಿಚ್ಛೇದನ) ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ತಲಾಖ್ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ತಲಾಖ್ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೆ ತಲಾಖ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು(ಖುಲಾ ಎಂದಲ್ಲ), ಇದು ಗಂಡನಿಗಿರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ತಲಾಖ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದೆ ಇರುವ ತನಕ ಅವರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನು ಹೊಸ 'ಆಕ್ದ್ (ವೈವಾಹಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ವಧುದಕ್ಷಿಣೆ) ಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು.

5.       ಖುಲಾ ಅಥವ ಫಿಸ್ಕ್ (ವಿಚ್ಛೇದನೆ) ಅಥವ ವಿಮೋಚನೆಯಂತೆ (ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು) ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮದುವೆಯ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಲಾಖ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್’ರಿಂದ ಇದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪುರಾವೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಪುರಾವೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳಿದನು; "ವಿಚ್ಛೇದನ ಎರಡು ಬಾರಿ ..." [ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ ಬಖರಃ 2 : 229.]

ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳಿದನು; "ಮತ್ತು ಅವನು (ಮೂರನೇ ಬಾರಿ) ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿದರೆ, ತರುವಾಯ ಅವಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಂಡನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. "[ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ ಬಖರಃ 2 : 230.]

  ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಗಮನಿಸಿ, ನಂತರ ಖುಲಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಖುಲಾ ಎಂಬುದು 'ತಲಾಕ್ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವ ಎಣಿಕೆ ನಾಲ್ಕು (ಮೂರು ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ) ಎಂದು.

   ಖುಲಾ ಮತ್ತು ತಲಾಖ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಖುಲಾವನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನ (ತಲಾಖ್) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಮದುವೆಯ ಸಂಭಂಧವನ್ನು  ರದ್ದುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಖುಲಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮದುವೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರ ನಂತರ ಪತಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

   ರದ್ದತಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಲಾಕ್ (ವಿಚ್ಛೇದನ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಲಾಖ್’ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

  ಆದರೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಲಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ 'ಇದ್ದತ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿವಾಹ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಆಗ ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಲಾಖ್’ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪದ, ಪತ್ನಿ ಮೂಲಕ ಅವಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಖುಲಾ ಆಗಿದೆ,

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

   ಶೇಖ್ ಸಾಲಿಹ್ ಬಿನ್ ಫೌಜಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ ಫೌಜಾನ್ ರಿಂದ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವಾದ ಅಲ್ ಮುಲಖ್ಖಸ್ ಅಲ್ ಫಿಖ್’ಹೀನಲ್ಲಿ, ಸಂಪುಟ 2, ಪುಟ 381-385. ಖುಲಾದ ಖಾಯಿದೆ(ಷರತ್ತು)ಗಳು, ಮದುವೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆ,

http://abdurrahman.org/women/theregulationsofkhul.html

477 Views
Correct us or Correct yourself
.
ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ