ಅಂತಿಮ ಪೈಗಂಬರರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

    ಸುನ್ನಾಹ್’ಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮಹತ್ವವು ದೀನ್’ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಇಮಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ ಹೇಳಿದರು: "ಸುನ್ನಾಹ್ ನೋಹರ ಮಂಜೂಷವನ್ನು(ಪೆಟ್ಟಿಗೆ/ಪೆಠಾರಿ) ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ಮುಳುಗಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ " ಮಜ್ಮು 'ಉಲ್-ಫತಾವಾ (4/57) ನಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಉಲ್-ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯಾಹ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಸ್ವತಃ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರೇ ಹೇಳಿದರು: "ನನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸದವನು ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ " ಸಹಿಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದ ಸಂಪುಟ 9 : 384 [1]


 

ಪರಿವಿಡಿ

ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರ ಪೈಗಂಬರಿಕೆಯ(ಸಂದೇಶವಾಹಕತ್ವ/ಪ್ರವಾದಿತ್ವ) ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ

  ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ರವರ ಸಂದೇಶವಾಹಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸುವುದು;

ಪೈಗಂಬರ್(ಸ)ರು ಹೇಳಿದರು; "ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಐದು (ಕಂಬಗಳು)ನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ:ಅದರಲ್ಲೊಂದು; ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆರಾಧನೆಗೆ  ಯೋಗ್ಯ ಇತರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಪೈಗಂಬರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ... ""[ಸಹೀಹ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಸಂಪುಟ 1: 7 ಮತ್ತು ಸಹಿಹ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪುಟ 1: 6]

ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರ ತೀರ್ಪು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು

ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಅವರ ತೀರ್ಪಿನ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸುನ್ನಾಹ್ ಆಗಿದೆ;

ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳಿದನು;

{فَلَاوَرَبِّكَلَايُؤْمِنُونَحَتَّىٰيُحَكِّمُوكَفِيمَاشَجَرَبَيْنَهُمْثُمَّلَايَجِدُوافِيأَنفُسِهِمْحَرَجًامِّمَّاقَضَيْتَوَيُسَلِّمُواتَسْلِيمًا}

(ದೂತರೆ) ನಿಮ್ಮೊಡೆಯನಾಣೆ! ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಿವಾದವಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಒಪ್ಪುವ ತನಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅದನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನಿಸಾ 4 : 65.

 ಸುನ್ನತ್’ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು

ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಅವರ ಸುನ್ನತ್’ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು;

{قُلْإِنكُنتُمْتُحِبُّونَاللَّـهَفَاتَّبِعُونِييُحْبِبْكُمُاللَّـهُوَيَغْفِرْلَكُمْذُنُوبَكُمْۗوَاللَّـهُغَفُورٌرَّحِيمٌ}

(ದೂತರೆ) “ಹೇಳಿರಿ; (ಜನರೇ) ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಅಲ್ಲಾಹನಂತು ತುಂಬಾ ಕ್ಷಮಾಶೀಲನೂ ಕರುಣಾಮಯಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ 3 ; 31.

ಕಾರ್ಯಗಳ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಷರತ್ತು

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದುಎಂದರೆ ಅದು ಸುನ್ನತ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ:

ಪೈಗಂಬರ್(ಸ)ರು ಹೇಳಿದರು; "ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವವನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ." [ಸಹೀಹ್ ಅಲ್-ಬುಖಾರೀ ಮತ್ತು ಸಹಿಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್]

ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ: "ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅದು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ." [ಸಹಿಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್]

ಸುನ್ನತ್’ನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ

ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳಿದನು:

{فَلْيَحْذَرِالَّذِينَيُخَالِفُونَعَنْأَمْرِهِأَنتُصِيبَهُمْفِتْنَةٌأَوْيُصِيبَهُمْعَذَابٌأَلِيمٌ}

“ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ, ದೇವದೂತರ ಕರೆಯನ್ನು, ನೀವು ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಕರೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಗಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೋಳ್ಳುವವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲನು. ಅವನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುಧ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಲಿ. ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಪತ್ತೇನಾದರೂ ಬಂದೆರಗಬಹುದು ಅಥವ ಯಾತನಾಮಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವರು ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು”. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ ಫುರ್’ಖಾನ್ 25 : 63.

ಸುನ್ನತ್’ನ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ

ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳಿದನು;

{وَمَاكَانَلِمُؤْمِنٍوَلَامُؤْمِنَةٍإِذَاقَضَىاللَّـهُوَرَسُولُهُأَمْرًاأَنيَكُونَلَهُمُالْخِيَرَةُمِنْأَمْرِهِمْۗوَمَنيَعْصِاللَّـهَوَرَسُولَهُفَقَدْضَلَّضَلَالًامُّبِينًا}

“ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಮತ್ತು ಅವನ ದೂತರು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಪುರುಷರಿಗಾಗಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗಲಿ ಆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ ದೂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾರಿಗೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ”. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ ಅಹ್’ಝಾಬ್’ 33 : 36.

ಉಮ್ಮತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳ ಅಂತಿಮ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸುನ್ನತ್ತನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು

ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳಿದನು;

{وَأَنَّهَـٰذَاصِرَاطِيمُسْتَقِيمًافَاتَّبِعُوهُۖوَلَاتَتَّبِعُواالسُّبُلَفَتَفَرَّقَبِكُمْعَنسَبِيلِهِۚذَٰلِكُمْوَصَّاكُمبِهِلَعَلَّكُمْتَتَّقُونَ}

“ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾದ ನೇರ ಮಾರ್ಗ- ಇದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿರಿ. ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವನ (ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ) ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೂರಗೊಳಿಸುವವು. ನೀವು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿರುವನು”.  ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ ಅನ್’ಆಮ್ 6 : 153.

ಸುನ್ನತ್ತನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳಿದನು;

{إِنَّالَّذِينَيُحَادُّونَاللَّـهَوَرَسُولَهُأُولَـٰئِكَفِيالْأَذَلِّينَ}

“ಅಲ್ಲಾಹ್’ ಮತ್ತು ಅವನ ದೂತರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು- ಅವರೇ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು”. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ ಹಶ್ರ್ 59 : 20.

ಹೌಜೆ ಕೌಸರ್ (ಸರೋವರ) ಮತ್ತು ಪೈಗಂಬರ್

   ಸುನ್ನತ್ತನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಅವರ ಹೌಜ್’ನಿಂದ (ಸರೋವರದಿಂದ) ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ;

   ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರು ಹೇಳಿದರು; "ನಾನು ಸರೋವರದ ಚಿಲುಮೆಯಲ್ಲಿ (ಅಲ್-ಕೌಸರ್’ನಲ್ಲಿ) ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ,  ಅವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ನಾನು, 'ಓ ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಸಹಚರರು!' ನಂತರ ಸರ್ವಶಕ್ತ (ಅಲ್ಲಾಹ್) ಹೇಳುವನು, 'ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಂತರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. " [ಸಹಿಹ್ ಅಲ್-ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಿಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್]

ಸುನ್ನತ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧಿಸುವುದು ನರಕಾಗ್ನಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ

{وَمَنيُشَاقِقِالرَّسُولَمِنبَعْدِمَاتَبَيَّنَلَهُالْهُدَىٰوَيَتَّبِعْغَيْرَسَبِيلِالْمُؤْمِنِينَنُوَلِّهِمَاتَوَلَّىٰوَنُصْلِهِجَهَنَّمَۖوَسَاءَتْمَصِيرًا}

  “ತನಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ, (ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ) ದೂತರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮಾರ್ಗದ ಬದಲು ಬೇರೇನನ್ನಾದರೂ ಅನುಸರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು, ಅವನು ಏನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವನೋ ಅದರ ವಶಕ್ಕೇ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನನ್ನು ನರಕದೊಳಗೆ ಎಸೆಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ನೆಲೆ”. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನಿಸಾ 4 : 115.

ಅಂತೆಯೇ;

{ذَٰلِكَبِأَنَّهُمْشَاقُّوااللَّـهَوَرَسُولَهُۚوَمَنيُشَاقِقِاللَّـهَوَرَسُولَهُفَإِنَّاللَّـهَشَدِيدُالْعِقَابِ}

“ಇದೇಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತವನ ದೂತರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಾಹ್’ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಖಂಡಿತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವನು”.  ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ ಹಶ್ರ್ 59 ; 4. [2]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

[1] http://www.islaamnet.com/whatissunnah.html

[2] http://foodiefahoodie.blogspot.in/2013/01/importance-of-sunnah-few-points.html#more

181 Views
Correct us or Correct yourself
.
ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ