ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: -

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವೆಬ್’ಸೈಟ್’ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು AskIslamPedia.com ಧೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆಯಾ?
ಉತ್ತರ: AskIslamPedia ತನ್ನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್’ಗಳಿಗೆ (ಅಂತರ್ಜಾಲ) ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಟ್’ಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್  ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್’ನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಆ ಸೈಟ್ AskIslamPedia ಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್’ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ವಂತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
 

 

Frequently Asked Questions:-

Question: Does AskIslamPedia.com endorse all the content of website that is linked to it?

Ans: AskIslamPedia has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site.

The inclusion of any link does not imply endorsement by AskIslamPedia of that site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.