Send an article  |  Print   |  ../file-system/small/pdf   |   RSS   |  
Welcome to AskIslampedia
The Gateway for Islamic Information

މިއަޅާގެ ކަލަކީ اللهކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އަދި محمد صلی اللہ علیہ وسلمއަކީ ރަސޫލާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އަދި ދީނެއްގެ ގޮތުގައި އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

Appeal to support for developing a unique Islamic web Portal of the world

اللهއާއި ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވާށެވެ. 
 • اللهއަކީ ކޮން ފަރާތެއްހެއްޔެވެ؟
 • اللهގެ ރަޙްމަތްފުޅު
 • اللهގެ ޙައްޤުތައް
 • لاإله إلا اللهގެ މާނަ
 • اللهގެ ސިފަފުޅުތަކާއި އިސްމުފުޅުތައް
 •  ލޯތްބާއި ބިރުވެތިކަމާއި އުއްމީދާއެކު اللهއަށް އަޅުކަން ކުރުން
محمد صلی اللہ علیہ وسلمއާއި ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވާށެވެ.
 • محمد صلی اللہ علیہ وسلمއަކީ ކޮންބޭކަލެއްހެއްޔެވެ؟
 • އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތަކީ ކޮބާ؟
 • محمد صلی اللہ علیہ  ގެޙައްޖަތުލްވަދާޢުގެ ޚުޠުބާ.
 • އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވާންވީ ކީއްވެ؟
 • محمد صلی اللہ علیہ ގެ ކުރިން ދުނިޔޭގެޙާލަތު
 • އެކަލޭގެފާނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްހޫރު ޣައިރު މުސްލިމުން ބުނެފައިވަނީ ކީކޭބާ؟

 

 

  އިސްލާމްދީނާ ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވާށެވެ.
 • ހަމައެކަނި ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމަށް ވީ އިސް 10 ސަބަބު
 • ހަމައެކަނި ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރަންވީ އިސް 10 ސަބަބު
 • ތައުޙީދު
 • ޢަޤީދާ
އިސްލާމް ކަމާއި އީމާންކަމުގެ ރުކުންތައް
 • ޝަހާދާ
 • ނަމާދު 
 • ރޯދަ
 • ޒަކާތް
 • ޙައްޖު
 • ﷲ އަށް އީމާން ވުން
 • ަލާއިކަތުންނަށް އީމާން ވުން
 • ބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކަށް އީމާން ވުން
 • ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް އީމާން ވުން
 • އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާން ވުން
 • ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައިމިންވަރަށް އީމާން ވުން
މިހާރުގެ މައްސަލަތައް
 •  ޢިއްފަތް ފޭރުން އިތުރުވުމާއި އެކަމުގެ ބައެއް ސަބަބާއި ބައެއް ޙައްލު
 • އިސްލާމް ދީނާއި ބަޔޯޑައިވާސިޓީ
 • އިނޮސެންސް އޮފް މުސްލިމް ފިލްމަށް – ރައްދެއް
 • ޖައްވު ހޫނުވުމާއި ފެހި އިންޤިލާބު
  HAJJ & UMRAHStep by Step Process
އެންމެ އިސް 10 ލިޔުން
 • ޢަޤީދާ
 • ވެލަންޓައިންސް ޑޭ
 • ނެތިމޮށުން
 • ޝިރުކުގެ މަފްހޫމު
 • ދުޢާ
 • ހުވަފެން
 •  ޙަސަދަވެރިކަން
 • މަސްޖިދުލް ޙަރާމް ބޮޑުކުރެއްވުން
 • ސަލާން ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
 • ޢާއިލާއިން ކައިވެނި ހަމަޖައްސައިދީގެން ކައިވެނިކުރުން
އިސްލާމީ މައްސަރުތައް
 • މުޙައްރަމް
 • ޞަފަރު
 • ރަބީޢުލް އައްވަލު
 • ރަބީޢުއްޘާނީ
 • ޖުމާދުލް އައްވަލު
 • ޖުމާދުއް ޘާނީ
 • ރަޖަބު
 • ޝަޢުބާން
 • ރަމަޟާން
 • ޝައްވާލު
 • ޛުލްޤަޢިދާ
 • ޛުލްޙިއްޖާ
އަންހެނުންގެ ދުނިޔެ
 • ިސްލާމް ދީން މެދުވެރިކޮށް އަންހެނުންނަށް މިނވަންކަން ލިބުން
 • އަންހެނުން އިސްލާމް ދީނަށް އެނބުރުން
 • އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން
 • އަންހެނުންގެ ޞިއްޙަތު
 • ކާނާ - ރޯދަމަހުގެ ޚާއްޞަ ކެއުން "ޙަލީމް"
ކުޑަކުދިންގެ ދުނިޔެ
 • ޢަރަބި ދަސްކުރުން
 • އިސްލާމީ ކާޓޫން
 • އިސްލާމީ ވާހަކ
 • ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙަރު
 • ކުޑަކުދިންގެ ނަން
ވަޒީފާ އަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން

Career Guidance     |     އުނގެނުމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން     |     ވަޒީފާ ހޯދުން

 

 

  WELL WISHERS

      

 

 

AskIslamPedia Mobile Applications

 

 

 

 

 

104415 Views
Correct us or Correct yourself
.
Comments
Top of page