విగ్రహారాధన ఎలా ప్రారంభమైనది


షిర్క్ (అల్లాహ్ కు సాటి కల్పించుట)గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత, అది ఈ లోకంలో ఎలా ప్రారంభమైనదో తెలుసుకోవటంమంచిది. షిర్క్ మొట్టమొదట నూహ్ అలైహిస్సలాం కు పూర్వపుకాలంలో ప్రారంభంఅయినది. అల్లాహ్ నూహ్ అలైహిస్సలాం ను వారి సంతతి వద్దకు ప్రవక్తగా చేసిపంపినప్పుడు ఆయన వారిని విగ్రహారాధనను విడనాడవలసినదిగా ఉద్బోదించారు, సకలరాశి సృష్టికర్త అయిన ఒకే ఒక అల్లాహ్ సుబ్ హానహు వత’ఆల యొక్క ఆరాధన వైపునకు పిలిచారు.దానితో వారు ఆయనను వ్యతిరేకించారు, విగ్రహారాధనకు కట్టుబడి ఉండటానికిపూనుకున్నారు, ఆయన ఉపదేశాలను తిరస్కరించారు, ఆయనను కష్టపెట్టడంప్రారంభించారు. ఇంకా వారు ఇలా ప్రకటించారు.

 

విషయసూచిక

 

పుణ్యపురుషుల పేర్లు

“మరియు వాళ్ళు అన్నారు – ఎట్టి పరిస్థితిలోను మన దేవుళ్ళను (విగ్రహారాధనను) వదలవద్దు. మరియు “వద్” మరియు “సువాఅ” మరియు “యగూస్” మరియు “యఊఖ్” మరియు “నసర్” నివదలవద్దు అన్నారు.” ఖుర్ ఆన్ సూరా నూహ్ 71:23పై వాక్యం యొక్క వివరణ లోఅబ్దుల్లాహ్ ఇబ్నె అబ్బాస్ రదియల్లాహు అన్హుమా యొక్క ఉల్లేఖన లో ఇలావివరించబడినది – ఈ పేర్లన్నీ నూహ్ అలైహిస్సలాం కాలంనాటి ప్రజలలోనిపుణ్యపురుషుల పేర్లు. వీరు చనిపోయిన తర్వాత షైతాన్ ఇట్లా ఉసి కొల్పెను.” మీరు మీ సభలలో ఆ పుణ్యపురుషుల ఫొటోలు, విగ్రహములు చేసి ఉంచి వారి గురించితెలియజేస్తుండండి” వారు అదే విధముగా చేయటం ప్రారంభించారు.  కాని ఆ ప్రజలువారిని ఆరాధించలేదు.

 

తర్వాత ఈ విధంగా విగ్రహాలు తయారు చేసి వారు చనిపోయారు.వారి తర్వాత వచ్చిన ప్రజలు ఆ విగ్రహాలను ఆరాధించటం (పూజించడం)ప్రారంభించారు.(సహీ బుఖారీ)

 

తపస్సులు(ధ్యానం)

హాఫిజ్ ఇబ్నె ఖయ్యిం (రహిమహుల్లాహ్) ఇలా విశదీకరించారు – “చాలామందిమతగురువులు ఇలా తెలిపారు. ఆ పుణ్యపురుషులు చనిపోయినప్పుడు ప్రజలు వారిసమాధుల వద్ద గుమిగూడి తపస్సులు(ధ్యానం) చేసెడివారు. ఆ తర్వాత వారిఫొటోలు(చిత్రపటాలు), విగ్రహాలు తయారు చేశారు. ఇంకా కాలం మారే కొద్దీ, వారితరువాత ప్రజలు వాటిని పూజించటం ప్రారంభించారు.” కాబట్టి దీనివలన అర్థం మవుతున్నది ఏమిటంటే షిర్క్ (బహు దైవారాధన లేదా అల్లాహ్ కు సాటికల్పించుట) ప్రారంభమగుటకు అసలు కారణం పుణ్యపురుషుల విషయంలో “గులూ” (హద్దుమీరటం) చేయటమే. పుణ్యపురుషుల విషయంలో హద్దు మీరి విధేయత చూపటం వలన ప్రజలలోషిర్క్ చోటు చేసుకుంటుంది.

 

ఆధారాలు

www.teluguislam.net

 

670 Views
మమ్మల్ని సరిచేయండి లేదా మిమ్మల్ని సరిచేసుకోండి
.
వ్యాఖ్యలు
పేజీ యొక్క టాప్