కపటత్వం


ఇస్లామీయ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం కపటత్వం అంటే ఇస్లాం ధర్మ ఆచరణలను మరియు మంచి సంకల్పాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, అవిశ్వాసాన్ని మరియు చెడు సంకల్పాన్ని దాచటం. దీనికా పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఇక్కడ దుష్టత్వం ఒక ద్వారం నుండి ప్రవేశించి, మరొక ద్వారం నుండి బయటకు పోతుంది.

 

విషయసూచిక

 

కపటులు

దివ్యఖుర్ఆన్ లో అత్తౌబా అధ్యాయంలోని 68వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటించెను.{కపటులు నిశ్చయంగా తిరుగుబాటుదారులు మరియు మూర్ఖులు (మొండితనం వారు}. ఇటువంటి వారే ఇస్లామీయ ధర్మశాసనం నుండి స్వయంగా బయటకు వచ్చిన వారు. ఇంకా, కపటులు అవిశ్వాసుల (బహుదైవారాధకుల) కంటే ఎక్కువ నీచమైనవారని అల్లాహ్ ప్రకటించెను.


దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అన్నిసా అధ్యాయంలో 145వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు.– {కపటులు నరకాగ్ని యొక్క అట్టడుగు పొరలలో ఉంచబడతారు}.


ఇంకా దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అన్నిసా అధ్యాయంలోని 147వ వచనంలో ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు. –అల్లాహ్ ను వెనుక వదిలేశామని కపటులు భావిస్తున్నారు, కాని వాస్తవానికి అల్లాహ్ కంటే కపటులే వెనుక బడిపోయారు.  


ఇంకా దివ్యఖుర్ఆన్ లో అల్ బఖరా అధ్యాయంలో 9,10 వ వచనాలలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు.– {అల్లాహ్ నూ, విశ్వాసులనూ వారు మోసం చేస్తున్నామని అనుకుంటున్నారు. కాని యథార్థంగా వారు తమను తాము తప్ప మరెవరినీ మోసం చెయ్యటం లేదు. అయితే ఈ విషయాన్ని వారు గ్రహించటం లేదు. వారు హృదయాలకు ఒక రోగం పట్టుకుంది. అల్లాహ్ ఆ రోగాన్ని మరింత అధికం చేశాడు.వారు చెప్పే ఈ అబద్ధానికి గాను, వారికి వ్యధాభరితమైన శిక్ష పడుతుంది}.

 

కపటత్వంలోని రకాలు: కపటత్వం రెండు రకాలుగా విభజింపబడినది

మొదటి రకం, సిద్ధాంత పరమైన (తాత్విక) కపటత్వం (ఘోరమైన కపటత్వం), ఇది ఘోరమైన కపటత్వం. ఈ రకానికి చెందిన కపటులు పైకి ఇస్లాం ధర్మం పై విశ్వాసాన్ని మరియు నమ్మకాన్ని చూపుతూ, తమలోని అవిశ్వాసాన్ని కప్పి ఉంచుతారు. ఈ విధమైన కపటత్వం ఇస్లాం నుండి పూర్తిగా బహష్కరింప జేస్తుంది. ఇటువంటి కపటులు నరకాగ్నిలోని అట్టడుగు భాగంలోనికి పంపబడతారు. ఏదేమైనా, అల్లాహ్ ఇటువంటి కపటులను అన్ని రకాల దుష్టత్వపు గుణాలు కలవారిగా వర్ణించినాడు – అవిశ్వాసం అనేది  దైవ విశ్వాసం లేకపోవటం, ఇస్లాం ధర్మాన్ని మరియు ముస్లింలను ఎగతాళి చేయటం, తిరస్కరించటం మరియు ఇస్లాం ధర్మ విరోధుల వైపుకు మొగ్గి, పూర్తి ఆసక్తితో శత్రుత్వంలో పాలుపంచుకోవటం. దౌర్భాగ్యం వలన కల్గుతుంది, ఇటువంటి కపటులు ప్రతి కాలంలో జీవించి ఉన్నారు, ప్రత్యేకంగా ఇస్లామీయ సామ్రాజ్యం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మరీ ఎక్కువగా ఉండేవారు. వారు తమ చెడు తలంపులను పైకి చూపలేక ముస్లింలుగా ప్రవర్తిస్తూ, రహస్యంగా ఇస్లాం ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా కుతంత్రాలు పన్నేవారు. కపటత్వాన్ని నింపుకుని, ముస్లింల మధ్య ఉంటూ తమ ప్రాణాన్ని మరియు సంపదలను కాపాడుకుంటూ ఉండేవారు. కాబట్టి, కపటులు అల్లాహ్ పై, దైవదూతలపై, దైవగ్రంథాలపై, దైవ ప్రవక్తలపై మరియు ప్రళయదినం పై విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, లోలోపల వీటిన్నింటినీ తిరస్కరిస్తూ అవిశ్వాసంతో ఉంటారు. వారు అల్లాహ్ పై అస్సలు విశ్వాసం ఉంచరు. ఇంకా అల్లాహ్ తన సందేశహరుల ద్వారా మార్గభ్రష్టత్వం మరియు కఠిన శిక్షల నుండి ప్రజలను కాపాడటానికి,  తన దివ్యసందేశాన్ని మార్గదర్శకత్వంగా పంపాడనే సత్యాన్ని కూడా నమ్మరు. వాస్తవానికి, అల్లాహ్ ఆ కపటుల గురించి నిజానిజాలను బట్టబయలు చేసి ఉన్నాడు, వారి రహస్యాలను తన దివ్యగ్రంథంలో అవతరింపజేసినాడు, ఇంకా వారి గుణగణాల గురించి వర్ణించినాడు. దీని ద్వారా విశ్వాసులు అలాంటి కపటులను కనిపెట్టి, వారి కుతంత్రాల నుండి కాపాడు కోవాలెను.  ఖుర్ఆన్ లోని రెండో అధ్యాయమైన అల్ బఖర ప్రారంభంలో మొత్తం మానవజాతిని మూడు విధాలుగా అల్లాహ్ విభజించెను – విశ్వాసులు, అవిశ్వాసులు మరియు కపటులు. అల్లాహ్ ఇక్కడ విశ్వాసుల గురించి నాలుగు వచనాలలో, అవిశ్వాసుల గురించి రెండు వచనాలలో మరియు కపటుల గురించి పదమూడు వచనాలలో తెలిపెను. కపటుల గురించి అంత ఎక్కువగా వర్ణించటానికి కారణం -  వారు అనేక విభిన్న లక్షణాలు కలిగి ఉండటం. ఇంకా ఇస్లామీయ సమాజానికి మరియు ముస్లింలకు వారు చేయలని ప్రయత్నించే అపాయం, హాని, అపకారం కూడా చాలా తీవ్రంగా ఉండటం.  ముస్లింలలో బాగా కలిసిమెలిసి ఉంటారు, కాని వాస్తవానికి వారు ముస్లింల బద్ధవిరోధులు.  వారి ఈ బద్ధశత్రుత్వాన్ని, ఏ సమయంలోనైనా ప్రదర్శించ వచ్చును. అయితే వారి గురించి తెలియని అజ్ఞానులు వీరిని శాంతిని స్థాపించటానికి ప్రయత్నిస్తున్న శాంతిదూతలుగా భ్రమ

 

పడతారు. కాని అది అత్యంత ప్రమాదకరమైన అజ్ఞానం. ఈ రకమైన కపటత్వం ఆరు విధాలుగా విభజింపబడినది:

 1. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అసత్యం పలుకుతారని అభాండం వేయటం.
   
 2. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించిన వాటిలో కొన్నింటిని నిరాకరించటం.
   
 3. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ను అసహ్యించుకోవటం.
   
 4. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించిన వాటిలో కొన్నింటిని అసహ్యించుకోవటం.
   
 5. ఇస్లాం ధర్మపు తిరోగతి (declination) పై సంతోషపడటం మరియు సంతృప్తి చెందటం.
   
 6. ఇస్లామీయ ధర్మపు విజయాలను అసహ్యించుకోవటం, ఏవగించుకోవటం.

 

రెండో రకం, ఆచరణాత్మక కపటత్వం (అల్పమైన కపటత్వం), హృదయంలో కొంత దైవవిశ్వాసాన్ని ఉంచుకుని కూడా, కపటులు చేసే చెడు పనులు ఈ రకమైన కపటత్వాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ఇస్లాం ధర్మం నుండి బహిష్కరింపజేయదు, కాని అటువైపుకు మార్గం చూపుతాయి. కపటత్వపు పనులు చేస్తున్నా కూడా ఇటువంటి వారిలో ఇంకా దైవవిశ్వాసం మిగిలి ఉంటుంది. కాని కపటత్వం అధికమైతే, పూర్తి కపటుడిగా మారిపోతారు.  ముహమ్మద్
ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం ఇలా ఉపదేశించారు– “ఎవరిలోనైనా నాలుగు లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే వారు పూర్తిగా కపటత్వం కలిగి ఉన్నవారవుతారు. ఎవరైనా వాటిలో ఒక లక్షణం కలిగి ఉంటే, ఆ గుణాన్ని వదలనంత వరకు వారు కపటత్వాన్ని కలిగి ఉన్నవారవుతారు. ఆ లక్షణాలు – మాట్లాడినప్పుడు, అసత్యం పలకటం, చేసిన ఒడంబడికను వంచించటం, చేసిన వాదనను భంగపరచటం మరియు ఘర్షణ పడినప్పుడు, సత్యాన్ని ఉల్లంఘించటం”. కాబట్టి, ఎవరిలోనైనా ఈ నాలుగు లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే, వారిలో అన్ని రకాల దుష్టత్వం మరియు కపటుల చిహ్నాలు ఉన్నట్లే. ఇంకా, ఎవరిలోనైనా వీటిలో ఏదైనా ఒక లక్షణం ఉన్నట్లయితే, వారు కపటత్వపు ఒక చిహ్నం కలిగి ఉన్నవారిగా గుర్తించ వలెను. వాస్తవానికి, మానవులలో కొన్ని మంచి,  దైవవిశ్వాసపు చిహ్నాలు మరియు కొన్ని చెడు, కపటత్వపు చిహ్నాలు ఉంటాయి. వీటిలో ఎక్కువ ప్రభావితం చేసి, ముందుకు నడిపించిన చిహ్నం ఏదైతే ఉంటుందో, దాని ప్రతిఫలం (అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహం గాని ఆగ్రహం (శిక్ష) గాని) మానవులు పొందుతారు. ఉదాహరణకు మస్జిద్ లో నమాజు చేయటానికి వెళ్ళటంలో ఆలస్యం చేయటమనేది కపటత్వానికి ఒక చిహ్నం. వాస్తవానికి ఇది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం యొక్క సహచరులు చాలా తీవ్రంగా భయపడిన కపటత్వపు అలవాట్లలోని ఒక ముఖ్యమైన దురలవాటు. ఇబ్నె ములైకాహ్ ఇలా తెలిపారు, “దాదాపు 30 మంది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం యొక్క సహచరులు (సహాబాలు) ఇటువంటి కపటత్వం నుండి తీవ్రంగా భయపడటం నేను చూశాను”

 

సైద్ధాంతిక కపటత్వం మరియ ఆచరణాత్మక (అల్పమైన) కపటత్వం మధ్య ఉన్న భేదాలు

 1. సైద్ధాంతిక (ఘోరమైన) కపటత్వం ఇస్లాం నుండి బహిష్కరింపజేస్తుంది కాని ఆచరణాత్మక (అల్పమైన) కపటత్వం అలా చేయదు.
   
 2. సైద్ధాంతిక (ఘోరమైన) కపటత్వం అంటే గుప్తంగానూ, మరియు బహిరంగంగానూ ఇస్లామీయ విశ్వాసాలను మరియు నియమనిబంధనలను ఖండించటం.  కాని ఆచరణాత్మక (అల్పమైన) కపటత్వం అంటే ఇస్లామీయ మూలవిశ్వాసాలను కాకుండా, కేవలం ఆచారాలను మాత్రమే వ్యతిరేకించటం.
   
 3. ఒక విశ్వాసిని సైద్ధాంతిక (ఘోరమైన) కపటుడిగా పరిగణించకూడదు. కాని అతడు కొన్ని ఆచరణాత్మక (అల్పమైన) కపటత్వపు పనులు చేస్తుండ వచ్చును.
   
 4. ఎవరైనా సైద్ధాంతిక (ఘోరమైన) కపటత్వానికి అలవాటు పడినవారు సాధారణంగా పశ్చాత్తాప పడరు మరియు క్షమాభిక్ష వేడుకోరు. ఒకవేళ వారు పశ్చాత్తాప పడినా, దానిని అల్లాహ్ స్వీకరిస్తాడా లేదా అనేది ఒక వివాదాస్పదమైన విషయం. ఇంకో వైపు, ఆచరణాత్మక (అల్పమైన) కపటత్వం ఉన్న వ్యక్తి పశ్చాత్తాప పడతాడు, క్షమాభిక్ష వేడుకుంటాడు. ఒకవేళ వారు పశ్చాత్తాపపడితే, అల్లాహ్ స్వీకరించవచ్చు.

 

తీవ్రమైన కపటత్వం ఉన్న వారి గురించి దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అల్ బఖర అధ్యాయంలోని 18వ వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు.– {చెవిటివారు, మూగవారు, మరియు గ్రుడ్డివారు, వారు ఎప్పటికీ మరలరు (సత్యమార్గం వైపునకు)}.  మరలటం అంటే ఇక్కడ ఇస్లాం వైపునకు హృదయపూర్వకంగా మరలిరావటం. వారి గురించి అల్లాహ్ దివ్యఖుర్ఆన్ లోని అత్తౌబా అధ్యాయంలోని 126 వ వచనంలో ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు.-{తాము ప్రతి సంవత్సరం ఒకటీ, రెండుసార్లు పరీక్షకు గురిచెయ్యబడటాన్ని వారు చూడటం లేదా? కాని దీని తర్వాత కూడా వారు పశ్చాత్తాప పడటం లేదు. ఏ గుణపాఠాన్నీ నేర్చుకోవటం లేదు}.

 

ఆధారాలు

http://teluguislam.net/2010/10/02/hypocrisy/
 

 

702 Views
మమ్మల్ని సరిచేయండి లేదా మిమ్మల్ని సరిచేసుకోండి
.
వ్యాఖ్యలు
పేజీ యొక్క టాప్